Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Biz hakda

takmynan_us3

Şençzhenen Xinda Chang Technology Co., Ltd.2012-nji ýylyň aprelinde döredilen, zawod meýdany 7500m2 bolan elektron önümler üçin PCB SMD Assambleýasynda ýöriteleşen önümçilik kompaniýasydyr.Häzirki wagtda kompaniýanyň 300-den gowrak işgäri bar.

ýyllar

Döredildi

Gat meýdany

+

Hünärmenler

Kompaniýanyň maglumatlary

Us2 hakda

SMT bölüminde 5 sany täze A5 printer + SM471 + SM482 önümçilik liniýasy, 2 sany täze A5 printer + SM481 önümçilik liniýasy, 4 sany AOI awtonom optiki gözleg enjamy, 1 goşa- 5 sany täze ýokary tizlikli önümçilik liniýasy we 1 Panasonic SMD liniýasy bar. onlaýn AOI optiki gözleg maşyny, 1 sany ýokary derejeli täze birinji synag synagy we 3 sany JTR-1000D gurşunsyz goşa yzly şöhlelendiriji lehimleýji maşynlary yzarlaň.

Gündelik önümçilik kuwwaty 9,6 million bal / gün, 0402, 0201 we ondan ýokary ýaly ýokary takyk komponentleri we BGA, QFP we QFN ýaly çylşyrymly prosesleri bolan dürli anakartlary gurmaga ukyply.Mundan başga-da, DIP bölüminde iki sany DIP liniýa we 2 sany gurşunsyz Jingtuo tolkun lehimleýji maşyn bar.

Iş artykmaçlygy

Tejribeli topar

Toparymyz köp -PCB we PCBA pudagynda uly hünärmenlerden durýar.Önümçiligiň baý tejribesi we tehniki güýji bar we hünär tehniki goldawy we çözgütleri berip biler.

Kämil hil dolandyryşy

Bizde ýokary hilli dolandyryş ulgamynyň doly toplumy bar.Çig mal satyn almagyň ähli prosesinden önümçilige çenli önümimiziň hiliniň müşderileriň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi amala aşyrylýar.

Çalt jogap bermek mümkinçilikleri

Netijeli dolandyryş we önümçilik amallary arkaly müşderileriň isleglerine çalt jogap berip bileris we çalt nusga önümçiligini we köpçülikleýin önümçiligi we önümçiligi üpjün edip bileris.

Costokary çykdajyly önümler

Merkez hökmünde müşderiniň gymmaty düşünjesine eýerýäris, müşderileriň iň uly maýa goýumlaryny gazanmagyny üpjün etmek üçin tygşytly önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

Giňişleýin tehniki goldaw

Müşderilere dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin önüm dizaýnyndan önümçilige çenli giňişleýin tehniki goldaw berýäris.

Hyzmat maksady

Hyzmat maksadymyz, maksat hökmünde müşderini kanagatlandyrmak, hünär ussatlygy, bitewilik we täzelik ruhuna eýermek we müşderilere ýokary hilli önümler we kanagatlanarly hyzmatlar bermekdir.

Markanyň gelip çykyşy

Biziň markamyz 2012-nji ýylda döräp başlady. Bu ýyl düýş we başdan geçirmelerden doly syýahaty açýan esaslandyryjy toparymyz döredildi.Şol döwürde PCBA pudagynda geljege we bazar islegine göz ýetirdik.Köp partiýaly gözleglerden we gözleglerden soň PCB we PCBA önümçiligi bilen meşgullanmagy makul bildik.

  • Marka ady:

Marka adyny göz öňüne getirenimizde, toparymyz müşderilere hyzmat etmegiň düýp manysyna seredýär we marka ady hökmünde "Iň gowusy" ulanmagy karar etdi.XX takyk gabat gelmek we ajaýyp hil düşünjesini aňladýar, bu hem hemişe berjaý eden esasy gymmatlygymyzdyr.

  • Markanyň ösüşi:

Çig mal satyn almak, önümçilik we hil dolandyryşy nukdaýnazaryndan elmydama ýokary derejä eýerýäris we ýokary hilli PCB we PCBA önümlerini yzarlaýarys.Theolda barha köp müşderi tarapyndan tanaldyk we ygtybarly bolduk we marka kem-kemden müşderiler tarapyndan geçdi.XX markasy hem yzygiderli ösýär we ösýär, meşhur PCBA önümçilik kompaniýasyna öwrülýär.

hakda
  • Marka missiýasy:

IEST GOWY markanyň wezipesi ýokary derejeli, ýokary ygtybarly PCB we PCBA hilini üpjün etmek.Üznüksiz täzelikler we ajaýyp hyzmatlar bilen, müşderiler üçin iň uly baha döredýär we müşderileriň ynanmagy üçin hyzmatdaş boldy.

  • Marka geljegi:

Geljekdäki ösüşde, "has gowy PCBA, has amatly hyzmat" marka düşünjesini öňe sürmegi dowam etdireris we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrmak üçin tehnologiýa we hyzmatlaryň güýjüni ulanarys. üýtgetmeler we kämilleşdirmeler.

Tehnologiýanyň yzygiderli ösmegi we jemgyýetçilik ösüşi bilen IEST GOWY markanyň PCBA önümçiligi pudagynda öňdebaryjy orny eýelejekdigine ynanýarys.

Gözleg we gözleg toparynyň işgärleriniň düzümi

index_1

Gözleg we gözleg toparymyz baý tejribesi we ýokary bilimi bolan inersenerler toparyndan durýar.Dürli ugurlardan gelip, gowy abraýdan we abraýdan peýdalanýarlar.

  • Gözleg we gözleg toparynyň tehniki ukyby:

Gözleg we gözleg toparymyz ajaýyp tehniki mümkinçiliklere eýe, dürli PCBA programma üpjünçiligini we apparat tehnologiýasyny ökde, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin çylşyrymly PCBA-lary dizaýn edip we döredip biler.

  • Gözleg we gözleg toparynyň innowasiýa ukyby:

Gözleg we gözleg toparymyz pudagyň ösüşini gowy bilýär, pikirlenmäge we täzelige ökde, täze tehnologiýalary we täze materiallary yzygiderli öwrenýär we öňdebaryjy orny saklaýar.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň pikirlerinden önümiň hilini yzygiderli gowulandyrmak we gowulandyrmak üçin dürli pudaklarda müşderiler bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýäris.

  • Gözleg we barlag enjamlary:

Gözleg we işläp düzmek we synag baglanyşyklarynda, soňky önümiň hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin tehniki çözgüde gözegçilik edip we baha berip biljek ösen synag enjamlary we barlaghanalarymyz bar.

  • Gözleg we netijeler:

Gözleg we gözleg toparymyz gözlegleri we täzelikleri dowam etdirdi we ýokary derejeli PCBA önümlerini we tehniki çözgütleri döredip, bu ugurda öňdebaryjy boldy.Şol bir wagtyň özünde, tehnologiki üstünlikleriň senagatlaşmagyna hem-de müşderi hyzmaty wagtynda tehnologiýanyň işewürlik gymmatyna düşünýäris.

  • Gözleg we gözleg ugry:

Geljekde gözleg we gözleg toparymyz dürli pudaklaryň we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak we öňdebaryjy bolmak üçin PCBA meýdançasyna ünsi jemlemegi, ösdürmegi we täzelemegi, PCBA-nyň hilini we öndürijiligini ýokarlandyrmagy dowam etdirer we lider bolar we gözleg we PCBA pudagynyň ýolbaşçylary.