Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

PCB gurnama

 • Barmak yzynyň gapy gulplary PCBA öndürijisi Smartöriteleşdirilen akylly öý PCB we PCBA

  Barmak yzynyň gapy gulplary PCBA öndürijisi Smartöriteleşdirilen akylly öý PCB we PCBA

  Esasy häsiýetler

  Beýleki häsiýetler

  Model belgisi: CKS-ýöriteleşdirilen

  Görnüşi: öý enjamlary pcba

  Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý

  Marka ady: CKS

 • Jübi açyk energiýa saklaýyş güýji üpjünçiligi çözgüdi anakart PCBA zynjyr tagtasy

  Jübi açyk energiýa saklaýyş güýji üpjünçiligi çözgüdi anakart PCBA zynjyr tagtasy

  Täze energiýa dolandyryş tagtasy ýokary integrasiýa, akylly gözegçilik, gorag funksiýalary, aragatnaşyk funksiýalary, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýokary ygtybarlylyk, berk howpsuzlyk we aňsat hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir.Täze energiýa enjamlarynyň möhüm bölegi.Onuň öndürijilik talaplary enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin naprýatageeniýe garşylygy, tok garşylygy, temperatura garşylygy, çyglylyga garşylyk, poslama garşylyk, çydamlylyk we beýleki aýratynlyklary öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde, täze energiýa dolandyryş tagtalarynda päsgelçiliklere garşy gowy mümkinçilikler bolmaly.
  Täzelenýän energiýada, elektrik ulaglarynda, akylly setlerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Çylşyrymly iş gurşawyna garşy durmak üçin täze energiýa we energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin netijeli peýdalanmagy gazanmak üçin möhüm tehnologiýalaryň biridir.

 • Dyz massaager temperatura gözegçiligi pcb gurnama PCB köp gatly laminasiýa hyzmatlary pcba oem

  Dyz massaager temperatura gözegçiligi pcb gurnama PCB köp gatly laminasiýa hyzmatlary pcba oem

  Programma: Elektron enjam, Oem elektron, telekommunikasiýa

  Üpjün edijiniň görnüşi: Zawod, öndüriji, Oem / odm

  Faceerüsti gutarmak: Hasl, Hasl gurşun mugt

 • Awtoulag zarýadlary üýşmek anakart dolandyryş tagtasy SMT çip gaýtadan işlemek PCBA gaýtadan işlemek

  Awtoulag zarýadlary üýşmek anakart dolandyryş tagtasy SMT çip gaýtadan işlemek PCBA gaýtadan işlemek

  Awtoulag zarýad beriş üýşmesi PCBA anakart, zarýad beriş üýşmesini dolandyrmak üçin ulanylýan esasy komponentdir.
  Dürli wezipeleri bar.Ine, onuň esasy aýratynlyklary bilen gysgaça tanyşlyk:
  Güýçli gaýtadan işlemek ukyby: PCBA anakart ýokary öndürijilikli mikroprosessor bilen enjamlaşdyrylandyr, ol dürli zarýad beriş dolandyryş meselelerini çalt ýerine ýetirip biler we zarýad beriş işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün edip biler.
  Baý interfeýs dizaýny: PCBA anakart, zarýad beriş üýşmeleri, ulaglar we beýleki enjamlaryň arasynda maglumat geçirişini we signalyň özara täsirini kanagatlandyryp biljek güýç interfeýsleri, aragatnaşyk interfeýsleri we ş.m. ýaly dürli interfeýsleri üpjün edýär.
  Akylly zarýad beriş gözegçiligi: PCBA anakarty batareýanyň güýjüne görä zarýad beriş tokyny we naprýa .eniýesini akyl bilen dolandyryp biler we zarýad beriş batareýanyň aşa güýçlenmeginden ýa-da zarýad bermezlikden, batareýanyň ömrüni netijeli uzaltmakdan ybaratdyr.
  Doly gorag funksiýalary: PCBA anakart, aşa tokdan goramak, aşa woltly gorag, woltdan pes gorag we ş.m. ýaly dürli gorag funksiýalaryny birleşdirýär, bu adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan wagtynda elektrik üpjünçiligini kesip biler. ulgamyň kadaly işlemegi.Zarýad beriş işiniň howpsuzlygy.
  Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: PCBA anakart, energiýa üpjünçiligini tok we naprýa .eniýäni hakyky zerurlyklara görä sazlap, energiýa sarp edilişini netijeli azaldyp we daşky gurşawa täsirini azaldyp bilýän energiýa tygşytlaýjy dizaýny kabul edýär.
  Saklamak we kämilleşdirmek aňsat: PCBA anakarty gowy göwrümlilige we sazlaşyklylyga eýe, bu soňraky tehniki hyzmaty we kämilleşdirmegi ýeňilleşdirýär we dürli modelleriň üýtgemegine we dürli zarýad beriş zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýär.
  ?

 • Köp gatly FR4 PCB PCBA “One Stop Service PCBA” önümçiligini çalt eltip bermek

  Köp gatly FR4 PCB PCBA “One Stop Service PCBA” önümçiligini çalt eltip bermek

  Esasy aýratynlyklar / Featuresörite aýratynlyklar:

  gatlak: 1-28 Tagtanyň galyňlygy: 1,6mm

  min.deşik ölçegi: 0,2 mm çyzyk.ini: 4mil

  minut aralygy: 4mil Misiň galyňlygy: 1OZ

  reňk: Mawy gutarýan ýer: HASL

  PCB önümçilik hyzmaty.

 • OEM LED naprýa .eniýe görkezijisi PCB Assambleýasy omöriteleşdirilen PCB dizaýny Hytaýyň iki taraply PCB önümçiligi

  OEM LED naprýa .eniýe görkezijisi PCB Assambleýasy omöriteleşdirilen PCB dizaýny Hytaýyň iki taraply PCB önümçiligi

  Ameangyn saklaýjy aýratynlyklary: V0, V1, V2

  Izolýasiýa materiallary: epoksi rezin, metal kompozit materiallar, organiki rezin

  Material: Çylşyrymly, süýümli aýna epoksi, kagyz fenolik mis folga substraty, sintetiki süýüm, kagyz halka gaz rezini

  Mehaniki berk: çeýe

  Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: Gijikdirilýän basyş folga, elektrolitiki folga

 • Oem öndürmek PCBA zarýad berilýän çyra dolandyryş tagtasy adaty pcba göçürme fleş karta oýunjak pcb elektron gurnama

  Oem öndürmek PCBA zarýad berilýän çyra dolandyryş tagtasy adaty pcba göçürme fleş karta oýunjak pcb elektron gurnama

  Elektron enjam, Oem elektron, Telekommunikasiýa

  Üpjün edijiniň görnüşi:

  Zawod, öndüriji, Oem / odm

  Faceerüsti gutarmak:

  Hasl, Hasl gurşun mugt

 • Hytaý Iki taraply PCB Assambleýasy OEM Önümçilik Elektron Komponent Sourcing PCBA Mata Önümçilik açar hyzmaty

  Hytaý Iki taraply PCB Assambleýasy OEM Önümçilik Elektron Komponent Sourcing PCBA Mata Önümçilik açar hyzmaty

  Ameangyn saklaýjy aýratynlyklary:

  V0, V1, V2

  Izolýasiýa materiallary:

  Epoksi rezin, metal kompozit materiallar, organiki rezin

  Material:

  Çylşyrymly, süýümli aýna epoksi, kagyz fenolik mis folga substraty, sintetiki süýüm, kagyz halka gaz rezini

  Mehaniki berk:

  Fexible

  Gaýtadan işlemek tehnologiýasy:

  Gijikdirilýän basyş folga, elektrolitiki folga

 • Energiýa saklaýjy inwertor

  Energiýa saklaýjy inwertor

  1. Örän çalt zarýad bermek: toplumlaýyn aragatnaşyk we DC iki taraplaýyn öwrülişik
  2. -okary netijelilik: Ösen tehnologiýa dizaýnyny, pes ýitgini, pes ýylylygy, batareýanyň güýjüni tygşytlamak, çykaryş wagtyny uzaltmak

 • FPGA Intel Arria-10 GX seriýasy MP5652-A10

  FPGA Intel Arria-10 GX seriýasy MP5652-A10

  DDR4 SDRAM: 16GBDDR4 64bit bitiň maglumat bitiniň her 16bit düzümi

  QSPI fleş: FPGA çipiniň konfigurasiýa faýlyny saklamak üçin ulanylýan 1GBQSPIFLASH bölegi.

  FPGA Bank: sazlanyp bilinýän 12V, 18V, 2.5V, 3.0V derejesi, derejäni üýtgetmek zerur bolsa, diňe çalyşmaly

 • FPGA PG2L100H PCIE optiki süýüm

  FPGA PG2L100H PCIE optiki süýüm

  Oryat: maglumat keşi üçin 2 bölek 512MB jemi 1GB, 32bit

  QSPIFLASH: FPGA konfigurasiýa faýllary we ulanyjy maglumatlary saklamak üçin ulanylýan 256mbitOSPIFLASH-dan 2 bölek

  Kristal: FPGA üçin salgylanma giriş sagadyny üpjün edýän çeşme kristaly bilen 1 50MHz

 • FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe optiki süýüm aragatnaşygy

  FPGA Xilinx K7 Kintex7 PCIe optiki süýüm aragatnaşygy

  QSPI fleş: FPGA konfigurasiýa faýllary we ulanyjy maglumatlary saklamak üçin ulanyp boljak 128mbit QSPIFLASH bölegi.

  PCLEX8 interfeýsi: Adaty PCLEX8 interfeýsi, kompýuter anakartynyň PCIE aragatnaşygy bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanylýar.PCI, Express 2.0 standartyny goldaýar.Bir kanally aragatnaşyk tizligi 5 Gbit / sek çenli ýokary bolup biler

  USB UART seriýa porty: Seriýa porty, yzygiderli aragatnaşygy amala aşyrmak üçin miniusb kabeli arkaly kompýutere birikdiriň

12Indiki>>> Sahypa 1/2