Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Highokary takyklyk PCBA zynjyr tagtasy DIP wilkasy

Highokary takyklyk PCBA zynjyr tagtasy DIP plug-in saýlama tolkun lehimleme kebşirleýiş dizaýny talaplara laýyk gelmelidir!

Adaty elektron gurnama işinde tolkun kebşirlemek tehnologiýasy, adatça, çap edilen tagta böleklerini deşilen elementler (PTH) bilen kebşirlemek üçin ulanylýar.

strfgd (1)
strfgd (2)

DIP tolkun lehimleriniň köp kemçilikleri bar:

1. Kebşirleýiş ýüzünde ýokary dykyzlykly, inçe görnüşli SMD komponentleri paýlanyp bilinmez;

2. Köpri we ýitirilen lehimler köp;

3.Flux sepmeli;çap edilen tagta uly ýylylyk zarbasy bilen çişirilýär we deformasiýa edilýär.

Häzirki zynjyr ýygnamak dykyzlygy barha ýokarlanýar we ýokary dykyzlykly, inçe SMD komponentleriniň lehim üstünde paýlanmagy gutulgysyzdyr.Adaty tolkun lehimleme prosesi muny etmäge güýji ýetmedi.Adatça, lehimleýiş üstündäki SMD komponentleri diňe aýratyn lehimlenip bilner., soňra galan plugin lehim bogunlaryny el bilen bejeriň, ýöne lehimleriň bilelikdäki hiliniň pesligi meselesi bar.

strfgd (3)
strfgd (4)

Deşikli bölekleriň lehimlenmegi (esasanam uly göwrümli ýa-da inçe bölek bölekleri) hasam kynlaşýar, esasanam gurşunsyz we ýokary ygtybarlylyk talaplary bolan önümler üçin el bilen lehimlemegiň lehimleme hili indi ýokary hilli bolup bilmeýär. elektrik enjamlary.Önümçiligiň talaplaryna laýyklykda tolkun lehimleri ownuk partiýalary we belli bir ulanylyşda köp görnüşleri öndürmek we ulanmak bilen doly kanagatlandyryp bilmeýär.Saýlanan tolkun lehimleriniň ulanylyşy soňky ýyllarda çalt ösdi.

Diňe THT deşilen komponentleri bolan PCBA zynjyr tagtalary üçin tolkun lehimleme tehnologiýasy häzirki wagtda iň täsirli gaýtadan işleýiş usuly bolany üçin, tolkun lehimini saýlama lehim bilen çalyşmak hökman däl, bu gaty möhümdir.Şeýle-de bolsa, garyşyk tehnologiýa tagtalary üçin saýlama lehimlemek zerurdyr we ulanylýan burun görnüşine baglylykda tolkun lehimleme usullary owadan görnüşde köpeldilip bilner.

Saýlawly lehimlemek üçin iki dürli proses bar: süýräp lehimlemek we lehimlemek.

Saýlanyp süýräp lehimleme prosesi ýekeje ujy lehim tolkunynda amala aşyrylýar.Süýräp lehimlemek prosesi PCB-de gaty berk ýerlerde lehimlemek üçin amatlydyr.Mysal üçin: aýry-aýry lehim bogunlary ýa-da gysgyçlar, bir hatar çeňňek süýräp we lehimlenip bilner.

strfgd (5)

Saýlanan tolkun lehimleme tehnologiýasy SMT tehnologiýasynda täze döredilen tehnologiýa bolup, daşky görnüşi ýokary dykyzlykly we dürli garyşyk PCB tagtalarynyň gurnama talaplaryna laýyk gelýär.Saýlanan tolkun lehimleri, lehimli bilelikdäki parametrleri özbaşdak sazlamagyň, PCB-e az ýylylyk zarbasynyň, az mukdarda pürküjiniň we berk lehim ygtybarlylygynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Graduallyuwaş-ýuwaşdan çylşyrymly PCB-ler üçin aýrylmaz lehim tehnologiýasyna öwrülýär.

strfgd (6)

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, PCBA zynjyr tagtasynyň dizaýn etaby önümiň önümçilik bahasynyň 80% -ini kesgitleýär.Edil şonuň ýaly-da, köp hil aýratynlyklary dizaýn wagtynda kesgitlenýär.Şonuň üçin PCB zynjyr tagtasynyň dizaýn prosesinde önümçilik faktorlaryny doly göz öňünde tutmak gaty möhümdir.

Gowy DFM, PCBA gurnama komponent öndürijileri üçin önümçilik kemçiliklerini azaltmak, önümçilik prosesini ýönekeýleşdirmek, önümçilik siklini gysgaltmak, önümçilik çykdajylaryny azaltmak, hil gözegçiligini optimallaşdyrmak, önüm bazaryndaky bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak we önümiň ygtybarlylygyny we berkligini ýokarlandyrmak üçin möhüm usuldyr.Kärhanalara iň az maýa goýum bilen iň oňat peýdany almaga we ýarym tagalla bilen netijäni iki esse gazanyp biler.

strfgd (7)

Häzirki wagtda ýerüsti gurnama komponentleriniň ösüşi SMT inersenerlerinden diňe bir elektron tagtasynyň dizaýn tehnologiýasyna ökde bolmak bilen çäklenmän, SMT tehnologiýasynda çuňňur düşünmek we baý tejribe toplamagy talap edýär.Lehim pastasynyň we lehiminiň akym aýratynlyklaryna düşünmeýän dizaýner, köplenç köpri, ýykylmak, mazar daşy, örmek we ş.m. sebäplerine we ýörelgelerine düşünmek kyn we pad nagşyny ýerlikli düzmek üçin köp işlemek kyn.Dizaýn öndürijiligi, synag ukyplylygy, çykdajylary we çykdajylary azaltmak nukdaýnazaryndan dürli dizaýn meselelerini çözmek kyn.Ajaýyp işlenip düzülen çözgüt, DFM we DFT (kesgitlemek üçin dizaýn) pes bolsa, önümçilik we synag üçin köp çykdajy eder.