Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Malina PI

 • Malin PI näme?Raspberry PI biziň üçin näme edip biler?Raspberry PI nireden satyn alyp bilersiňiz?

  Malin PI näme?Raspberry PI biziň üçin näme edip biler?Raspberry PI nireden satyn alyp bilersiňiz?

  “Raspberry Pi”, Angliýada “Raspberry Pi Foundation” tarapyndan döredilen we işlenip düzülen, esasanam mekdeplerde kompýuter bilimini ösdürmek üçin talyplar programmirleme we kompýuter bilimlerini öwrenip biler ýaly, kredit kartoçkasynyň ululygyndaky kiçijik kompýuterdir. .Ilkibaşda bilim guraly hökmünde ýerleşdirilendigine garamazdan, “Raspberry PI” ýokary derejesi sebäpli bütin dünýäde kompýuter höwesjeňlerinden, işläp düzüjilerinden, özüňiz höwesjeňlerden we täzelikçilerden üstün çykdy ...
 • Malina Pi 4B

  Malina Pi 4B

  “Raspberry Pi 4B” “Raspberry PI” kompýuterler maşgalasyna täze goşundy.Prosessoryň tizligi öňki nesil Raspberry Pi 3B + bilen deňeşdirilende ep-esli gowulaşýar.Baý multimediýa, köp ýat we has gowy birikme bar.Ahyrky ulanyjylar üçin “Raspberry Pi 4B” giriş derejeli x86PC ulgamlary bilen deňeşdirip boljak iş stoly öndürijiligini hödürleýär.

   

  “Raspberry Pi 4B” 1,5 GGs-da işleýän 64 bitli dört ýadroly prosessor bar;4K durulykda 60fps çenli täzelenme;Üç ýat opsiýasynda bar: 2GB / 4GB / 8GB;Bortda 2.4 / 5.0 Ghz goşa zolakly simsiz WiFi we 5.0 BLE pes energiýaly Bluetooth;1 gigabitli Ethernet porty;2 USB3.0 port;2 USB 2.0 porty;1 5V3A güýç porty.

  Elektrik we elektron dolandyryş ulgamlary

  Elektrik we elektron dolandyryş ulgamlary

  Elektrik we elektron dolandyryş ulgamlary

  Elektrik we elektron dolandyryş ulgamlary

 • Iň täze Raspberry Pi 5 Model B 1GB 2GB 4GB 8GB RAM Doly iş stoly başlangyç kitaby Malina Pi 5 Modul 5b + Pi5 4G 8G Malina Pi 5

  Iň täze Raspberry Pi 5 Model B 1GB 2GB 4GB 8GB RAM Doly iş stoly başlangyç kitaby Malina Pi 5 Modul 5b + Pi5 4G 8G Malina Pi 5

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  “Raspberry Pi 5” 2,4 GGs-da işleýän 64 bitli dört ýadroly “Arm Cortex-A76” prosessor bilen üpjün edilýär we “Raspberry Pi 4” bilen deňeşdirilende 2-3 esse gowy CPU öndürijiligini üpjün edýär. Mundan başga-da, 800MHz wideo ýadrosynyň grafiki öndürijiligi VII GPU ep-esli gowulaşdy;HDMI arkaly goşa 4Kp60 displeý çykyşy;Täze döredilen Raspberry PI şekil signal prosessorynyň ösen kamera goldawy bilen bir hatarda, ulanyjylara iş stoly rahatlygy üpjün edýär we senagat müşderileri üçin täze programmalar üçin gapy açýar.

  Raspberry PI ilkinji gezek flagman önümlerinde Raspberry PI çiplerini hödürleýär!RP1 “günorta köpri” Raspberry PI 5 üçin I / O mümkinçilikleriniň köpüsini üpjün edýär we periferiýa öndürijiliginde we işleýşinde düýpli üýtgeşmeler girizýär.Daşarky UAS sürüjilerine we beýleki ýokary tizlikli periferiýalara has çalt geçirmek üçin umumy USB geçirijilik ukybynyň iki essesinden köp;Öňki modellerde goşa kanal 1Gbps MIPI kamerasy we displeý interfeýsi dört kanally 1.5GbpsMIPI geçiriji bilen çalşyryldy, umumy geçirijilik ukybyny üç esse ýokarlandyrdy we iki kameranyň ýa-da displeýiň islendik kombinasiýasyny goldaýar;SD kartyň iň ýokary öndürijiligi SDR104 ýokary tizlikli re modeimi goldamak arkaly iki esse ýokarlanýar;Platforma ilkinji gezek ýokary zolakly periferiýa enjamlaryny goldamak üçin bir simli PCI Express2.0 interfeýsini açýar.

  2.4 GGs dört ýadroly, 64 bitli Arm Cortex-A76 CPU, 512KB L2 keş we 2MB L3 keşi paýlaşdy

  Wideo Core VII GPU, Open GL ES 3.1, Vulkan 1.2-i goldaň

  HDR goldawy bilen goşa 4Kp60 HDMI @ görkeziş çykyşy

  4Kp60 HEVC dekoder

  LPDDR4X-4267 SDRAM (. Işe goýberilende 4 Gb we 8 Gb RAM bar)

  Iki zolakly 802.11ac Wi-Fi⑧

  Bluetooth 5.0 / Bluetooth pes energiýa (BLE)

  Speedokary tizlikli SDR104 re modeimini goldaýan MicroSD kart ýeri

  5Gbps sinhron işlemegi goldaýan iki USB 3.0 porty

  2 USB 2.0 porty

  Gigabit Ethernet, PoE + goldawy (aýratyn PoE + HAT talap edilýär)

  2 x 4 kanally MIPI kamera / displeý geçiriji

  Çalt periferiýa enjamlary üçin PCIe 2.0 x1 interfeýsi (aýratyn M.2 HAT ýa-da beýleki adapter gerek)

  5V / 5A DC tok üpjünçiligi, USB-C interfeýsi, elektrik üpjünçiligini goldaýar

  Malina PI standart 40 iňňe

  Daşarky batareýa bilen işleýän hakyky wagt sagady (RTC)

  Kuwwat düwmesi

 • Malina Pi CM3

  Malina Pi CM3

  CM3 we CM3 Lite modullary, BCM2837 prosessorynyň çylşyrymly interfeýs dizaýnyna ünsi jemlemezden we IO tagtalarynda jemlenmezden, in engineenerlere ahyrky önüm ulgamy modullaryny ösdürmegi aňsatlaşdyrýar.Dizaýn interfeýsler we programma üpjünçiligi, bu ösüş wagtyny ep-esli azaldar we kärhana çykdajylaryny getirer.

 • Malina PI CM4 IO BOARD

  Malina PI CM4 IO BOARD

  “ComputeModule 4 IOBoard”, “Raspberry PI ComputeModule 4” bilen ulanyp boljak resmi “Raspberry PI ComputeModule 4” platasy bolup, “ComputeModule 4” -iň ösüş ulgamy hökmünde ulanylyp bilner we içerki önüm tagtasy hökmünde terminal önümlerine birleşdirilip bilner.Şeýle hem, “Raspberry PI” giňeltmek tagtalary we PCIe modullary ýaly tekiz komponentleri ulanyp ulgamlar çalt döredilip bilner.Esasy interfeýsi ulanyjylary aňsat ulanmak üçin bir tarapda ýerleşýär.

 • Malina PI POE + HAT

  Malina PI POE + HAT

  PoE + HAT gurmazdan ozal, üpjün edilen mis postlary zynjyr tagtasynyň dört burçuna guruň.PoE + HAT, Malin PI-iň 40Pin we 4 pinli PoE portlaryna birikdirilenden soň, PoE + HAT elektrik üpjünçiligi we torlaýyn ulgam kabeli arkaly PoE enjamyna birikdirilip bilner.PoE + HAT aýrylanda, Raspberry PI-iň çeňňeginden moduly rahat çykarmak üçin POE + Hat-a deň derejede çekiň we piniň egilmezligi üçin

 • Malina Pi Zero 2W

  Malina Pi Zero 2W

  Öňki “Zero” seriýasyna esaslanyp, “Raspberry Pi Zero 2W” “Zero” seriýa dizaýn düşünjesine eýerýär, BCM2710A1 çipini we 512MB RAM gaty kiçi tagtada birleşdirýär we ähli komponentleri bir tarapa paýhasly ýerleşdirip, şeýle ýokary derejä ýetmäge mümkinçilik berýär. kiçi bukjada öndürijilik.Mundan başga-da, ýokary öndürijilik sebäpli ýüze çykýan ýokary temperatura problemalary barada aladalanman, prosessordan ýylylyk geçirmek üçin galyň içki mis gatlagyny ulanyp, ýylylygyň ýaýramagynda-da özboluşlydyr.

 • Malin Pi Pico seriýasy

  Malin Pi Pico seriýasy

  Bu, “Infineon CYW43439” simsiz çipini goşan “Raspberry Pi” öz-özünden öndürilen çipine esaslanan ilkinji mikro-gözegçilik ediji ösüş tagtasy.CYW43439 IEEE 802.11b / g / n goldaýar.

  Konfigurasiýa pin funksiýasyny goldaň, ulanyjylara çeýe ösüşi we integrasiýany ýeňilleşdirip biler

  Multitasking wagt talap etmeýär we surat saklamak has çalt we aňsat bolýar.

 • Malina Pi HAT gurýar

  Malina Pi HAT gurýar

  “LEGO Education SPIKE” portfelinde “Raspberry Pi” -de “Build HAT Python” kitaphanasyny ulanyp dolandyryp boljak dürli datçikler we hereketlendirijiler bar.Aralygy, güýji we reňkini kesgitlemek we bedeniň islendik görnüşine laýyk dürli motor ululyklaryny saýlamak üçin datçikler bilen töweregiňizdäki dünýäni öwreniň.Build HAT, şeýle hem LEGOR MINDSTORMSR Robot oýlap tapyjy toplumynda hereketlendirijileri we datçikleri, şeýle hem LPF2 birikdirijilerini ulanýan beýleki LEGO enjamlaryny goldaýar.

 • Malina Pi CM4

  Malina Pi CM4

  Güýçli we kiçi göwrümli “Raspberry Pi Compute Module 4”, çuňňur goýlan programmalar üçin ykjam, ykjam tagtada “Raspberry PI 4” -iň güýjüni birleşdirýär.“Raspberry Pi Compute Module 4” dört ýadroly ARM Cortex-A72 goşa wideo çykyşyny dürli interfeýsler bilen birleşdirýär.RAM we eMMC fleş opsiýalary bilen bir hatarda simsiz birikme bilen ýa-da bolmazdan 32 wersiýada bar.

 • Malin PI Sense HAT

  Malin PI Sense HAT

  Raspberry Pi resmi ygtyýarly distribýutor, siziň ynamyňyza mynasyp!

  Bu, giroskoplary, akselerometrleri, magnitometrleri, barometrleri, temperatura we çyglylyk datçiklerini, şeýle hem 8 × 8 RGB LED matrisa we 5 taraplaýyn roker ýaly birleşdirilen “Raspberry Pi” özboluşly datçigi giňeltmek tagtasydyr.

 • Malina Pi Zero W.

  Malina Pi Zero W.

  “Raspberry Pi Zero W” “Raspberry PI” maşgalasynyň täze söýgüsi bolup, öňküsi ýaly ARM11 ýadrosy BCM2835 prosessoryny ulanýar, öňküsinden 40% çalt işleýär.“Rasspberry Pi Zero” bilen deňeşdirilende, has köp meýdanlara uýgunlaşdyrylyp bilinýän 3B bilen birmeňzeş WIFI we Bluetooth goşýar.