Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

PCB önümçiligi

 • OEM PCBA klon ýygnamak hyzmaty Beýleki PCB & PCBA Custom Electronics PCB Dolandyryş Geňeşi

  OEM PCBA klon ýygnamak hyzmaty Beýleki PCB & PCBA Custom Electronics PCB Dolandyryş Geňeşi

  Programma: Aerokosmos, BMS, Aragatnaşyk, Kompýuter, Sarp ediji elektronikasy, öý enjamlary, LED, lukmançylyk gurallary, anakart, akylly elektronika, simsiz zarýad

  Aýratynlygy: Çeýe PCB, ýokary dykyzlykly PCB

  Izolýasiýa materiallary: epoksi rezin, metal kompozit materiallar, organiki rezin

  Material: Alýumin bilen örtülen mis folga gatlagy, çylşyrymly, süýümli aýna epoksi, süýümli aýna epoksi rezin we polimid rezin, kagyz fenolik mis folga substraty, sintetiki süýüm

  Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: Gijikdirilýän basyş folga, elektrolitiki folga

 • Jübi açyk energiýa saklaýyş güýji üpjünçiligi çözgüdi anakart PCBA zynjyr tagtasy

  Jübi açyk energiýa saklaýyş güýji üpjünçiligi çözgüdi anakart PCBA zynjyr tagtasy

  Täze energiýa dolandyryş tagtasy ýokary integrasiýa, akylly gözegçilik, gorag funksiýalary, aragatnaşyk funksiýalary, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýokary ygtybarlylyk, berk howpsuzlyk we aňsat hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir.Täze energiýa enjamlarynyň möhüm bölegi.Onuň öndürijilik talaplary enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin naprýatageeniýe garşylygy, tok garşylygy, temperatura garşylygy, çyglylyga garşylyk, poslama garşylyk, çydamlylyk we beýleki aýratynlyklary öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde, täze energiýa dolandyryş tagtalarynda päsgelçiliklere garşy gowy mümkinçilikler bolmaly.
  Täzelenýän energiýada, elektrik ulaglarynda, akylly setlerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Çylşyrymly iş gurşawyna garşy durmak üçin täze energiýa we energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin netijeli peýdalanmagy gazanmak üçin möhüm tehnologiýalaryň biridir.

 • Awtoulag zarýadlary üýşmek anakart dolandyryş tagtasy SMT çip gaýtadan işlemek PCBA gaýtadan işlemek

  Awtoulag zarýadlary üýşmek anakart dolandyryş tagtasy SMT çip gaýtadan işlemek PCBA gaýtadan işlemek

  Awtoulag zarýad beriş üýşmesi PCBA anakart, zarýad beriş üýşmesini dolandyrmak üçin ulanylýan esasy komponentdir.
  Dürli wezipeleri bar.Ine, onuň esasy aýratynlyklary bilen gysgaça tanyşlyk:
  Güýçli gaýtadan işlemek ukyby: PCBA anakart ýokary öndürijilikli mikroprosessor bilen enjamlaşdyrylandyr, ol dürli zarýad beriş dolandyryş meselelerini çalt ýerine ýetirip biler we zarýad beriş işiniň howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün edip biler.
  Baý interfeýs dizaýny: PCBA anakart, zarýad beriş üýşmeleri, ulaglar we beýleki enjamlaryň arasynda maglumat geçirişini we signalyň özara täsirini kanagatlandyryp biljek güýç interfeýsleri, aragatnaşyk interfeýsleri we ş.m. ýaly dürli interfeýsleri üpjün edýär.
  Akylly zarýad beriş gözegçiligi: PCBA anakarty batareýanyň güýjüne görä zarýad beriş tokyny we naprýa .eniýesini akyl bilen dolandyryp biler we zarýad beriş batareýanyň aşa güýçlenmeginden ýa-da zarýad bermezlikden, batareýanyň ömrüni netijeli uzaltmakdan ybaratdyr.
  Doly gorag funksiýalary: PCBA anakart, aşa tokdan goramak, aşa woltly gorag, woltdan pes gorag we ş.m. ýaly dürli gorag funksiýalaryny birleşdirýär, bu adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan wagtynda elektrik üpjünçiligini kesip biler. ulgamyň kadaly işlemegi.Zarýad beriş işiniň howpsuzlygy.
  Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak: PCBA anakart, energiýa üpjünçiligini tok we naprýa .eniýäni hakyky zerurlyklara görä sazlap, energiýa sarp edilişini netijeli azaldyp we daşky gurşawa täsirini azaldyp bilýän energiýa tygşytlaýjy dizaýny kabul edýär.
  Saklamak we kämilleşdirmek aňsat: PCBA anakarty gowy göwrümlilige we sazlaşyklylyga eýe, bu soňraky tehniki hyzmaty we kämilleşdirmegi ýeňilleşdirýär we dürli modelleriň üýtgemegine we dürli zarýad beriş zerurlyklaryna uýgunlaşyp bilýär.
  ?

 • Özbaşdak düzülen senagat derejesi dolandyryş paneli

  Özbaşdak düzülen senagat derejesi dolandyryş paneli

  Senagat derejeli anakart PCBA ajaýyp öndürijiligi we durnuklylygy bolmaly we dürli senagat awtomatlaşdyryşy, robotlar, lukmançylyk enjamlary we beýleki amaly programmalar üçin amatly.Örän ygtybarly baglanyşyk we ýerleşiş dizaýny, enjamyň umumy işleýşini we hyzmat möhletini gowulandyryp, uzak möhletli iş wagtynda anakartyň işlemezligini üpjün edýär.

  Mundan başga-da, anakart PCBA oňat utgaşyklyga we göwrümlilige eýe bolup, dürli amaly ssenariýalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli periferiýa we datçikler bilen birleşmäge we giňelmäge mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde, aňsat tehniki hyzmat we kämilleşdiriş aýratynlyklary ulanyş çykdajylaryny we tehniki hyzmatdaky kynçylyklary azaldýar.

 • Harby howa giňişligi pcb Harby howa giňişlikleri üçin niýetlenen ýörite çap edilen platalar

  Harby howa giňişligi pcb Harby howa giňişlikleri üçin niýetlenen ýörite çap edilen platalar

  1.Goýulma: UAV (ýokary ýygylykdaky garyşyk basyş)

  Gatlaryň sany: 4

  Plastinanyň galyňlygy: 0.8mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: 2,5 / 2,5 mil

  Faceerüsti bejermek: Galaýy

   

 • Lukmançylyk enjamlary PCB Lukmançylyk elektronikasy

  Lukmançylyk enjamlary PCB Lukmançylyk elektronikasy

  1.Goýulma: elektrokardiogram detektory

  Gatlaryň sany: 8

  Plastinanyň galyňlygy: 1,2 mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: 3/3 mil

  Faceerüsti bejergisi: Gün batýan altyn

 • Akylly aragatnaşyk moduly PCB Çap edilen zynjyr tagtalary, Internet of Things (IoT), simsiz aragatnaşyk we ... ýaly dürli programmalarda ulanylýan akylly aragatnaşyk modullary üçin niýetlenen.

  Akylly aragatnaşyk moduly PCB Çap edilen zynjyr tagtalary, “Internet of Things” (IoT), simsiz aragatnaşyk we maglumat geçirişi ýaly dürli programmalarda ulanylýan akylly aragatnaşyk modullary üçin döredilen.

  1.Goýulma: akylly ykjam terminal

  Gatlaklaryň sany: 3 derejeli HDI tagtanyň 12 gatlagy

  Plastinanyň galyňlygy: 0.8mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: 2 / 2mil

  Faceerüsti bejermek: altyn + OSP

 • Awtoulag elektronikasy PCB Köplenç awtoulag güýmenje ulgamlarynda, nawigasiýa ulgamlarynda, howpsuzlyk ulgamlarynda, dolandyryş ulgamlarynda ulanylýar

  Awtoulag elektronikasy PCB Köplenç awtoulag güýmenje ulgamlarynda, nawigasiýa ulgamlarynda, howpsuzlyk ulgamlarynda, dolandyryş ulgamlarynda ulanylýar

  1.Goýulma: Awtoulag çyrasy (alýumin bazasy)

  Gatlaryň sany: 2

  Plastinanyň galyňlygy: 1,2 mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: /

  Faceerüsti bejermek: Galaýy sepiň

   

 • 5G aragatnaşyk PCB 5G aragatnaşykda ulanylýan Çap edilen zynjyr tagtalary

  5G aragatnaşyk PCB 5G aragatnaşykda ulanylýan Çap edilen zynjyr tagtalary

  1.Goýmalar: Gaty döwlet diskleri

  Gatlaklaryň sany: 12 gatlak (çeýe 2 gatlak)

  Iň pes duralga: 0,2mm

  Plastinanyň galyňlygy: 1.6±0,16mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: 3,5 / 4.5mil

  Faceerüsti bejergisi: nikel altyn

 • Täze energiýa PCB Gün, ýel we elektrik ulaglarynda ulanylýan Çap edilen platalar

  Täze energiýa PCB Gün, ýel we elektrik ulaglarynda ulanylýan Çap edilen platalar

  1.Programma: täze energiýa ulagy batareýalary

  Misiň galyňlygy: 2oz

  Plastinanyň galyňlygy: 2mm

  Çyzygyň ini çyzyk aralygy: 6 / 6mil

  Jemleýji: batan altyn

 • PCB Önümçilik Senagat gözegçiligi howpsuzlygy

  PCB Önümçilik Senagat gözegçiligi howpsuzlygy

  Programma: Akylly hasaplaýjylar

  Model belgisi: M02R04117

  Plastinka: Ultrasonik GW1500

  Plastinanyň galyňlygy: 1,6 +/- 0,14mm

  Ölçegi: 131mm * 137mm

  Iň pes duralga: 0,4mm