Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Çip ýetmezçiligi we distri-den ýasama çip hadysasy

Çip ýetmezçiligi we distribýutoryň nukdaýnazaryndan ýasama çip hadysasy

“Evertiq” öň global ýarymgeçiriji bazaryna distribýutorlaryň nukdaýnazaryndan seredýän birnäçe makalany çap etdi.Bu tapgyrda, häzirki ýarymgeçiriji ýetmezçiligine we müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin näme edýändiklerine ünsi jemlemek üçin elektron bölekleri paýlaýjylara we satyn alyjy hünärmenlere ýüz tutdy.Bu gezek Massaçusetsde ýerleşýän “Rochester Electronics” -iň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Kolin Strother bilen söhbetdeşlik geçirdi.

S: Pandemiýadan bäri komponentleriň üpjünçiligi ýagdaýy hasam erbetleşdi.Geçen ýylyň dowamynda geçirilen amallary nähili suratlandyrarsyňyz?

J: Soňky iki ýylyň üpjünçilik meselesi adaty eltiş ynamyny pese gaçyrdy.Pandemiýa döwründe önümçilikde, transportda we hatda tebigy betbagtçylyklarda ýüze çykýan bökdençlikler üpjünçilik zynjyrynyň näbelliligine we eltmegiň has uzyn bolmagyna sebäp boldy.Şol bir wagtyň özünde üçünji tarap zawodlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň üýtgemegi we pes güýçli batareýalaryň agdyklyk etmegine jogap hökmünde pudagyň ösümlik maýa goýumlaryny gaýtadan ulanmagy sebäpli komponentleri ýapmak habarnamalarynda 15% ýokarlandy.Häzirki wagtda ýarymgeçiriji bazaryň ýetmezçiligi adaty bir ýagdaý.

“Rochester Electronics” -iň ýarymgeçiriji komponentleriň üznüksiz üpjünçiligine ünsi enjam öndürijileriniň uzak ömri talaplaryna laýyk gelýär.70-den gowrak ýarymgeçiriji öndürijiler tarapyndan 100% lisenziýa alýarys we üzülmeýän we kesilmedik komponentleriň sanawy bar.Aslynda, komponent ýetmezçiligini we könelişen döwürde mätäç müşderilerimize goldaw bermek ukybymyz bar we bu geçen bir ýylda iberilen milliarddan gowrak önüm bilen edil şonuň ýaly.

S: Geçmişde komponent ýetmezçiligi wagtynda bazara çykýan galp komponentleriň köpelendigini gördük.Roçester bu meseläni çözmek üçin näme etdi?

J: Üpjünçilik zynjyry islegiň we üpjünçiligiň çäklendirilmegini başdan geçirýär;Bazaryň ähli pudaklaryna täsir edildi, käbir müşderiler çal bazary ýa-da rugsatsyz dilerleri üpjün etmek we olara ýüz tutmak üçin güýçli basyşlara sezewar boldular.Galp harytlar biznesi ägirtdir we bu çal bazar kanallary arkaly satylýar we ahyrky müşderä aralaşýar.Wagt düýp manyda bolsa we önüm elýeterli bolmasa, ahyrky müşderiniň galplygyň pidasy bolmak howpy ep-esli ýokarlanýar.Hawa, synag we gözden geçirmek arkaly önümiň hakykylygyny üpjün etmek mümkindir, ýöne bu köp wagt talap edýär we gaty gymmat we käbir ýagdaýlarda hakykylygy entek doly kepillendirilmeýär.

Hakykydygyna göz ýetirmegiň ýeke-täk usuly, önümiň tohumyny üpjün etmek üçin ygtyýarly dilerden satyn almakdyr.Biziň ýaly ygtyýarly dilerler töwekgelçiliksiz gözleg üpjün edýärler we ýetmezçilikler, paýlamalar we önümleriň könelmegi wagtynda müşderilerimiziň önümçilik liniýalaryny saklamagyň ýeke-täk ygtybarly usulydyr.

Hiç kim galp önüm bilen aldanmagy halamaýan bolsa-da, bölekler we bölekler dünýäsinde galp önüm satyn almagyň netijeleri zyýanly bolup biler.Sahypada galp we näsazlyklar bolan esasy komponentli täjirçilik uçary, raketa ýa-da ömri halas ediji lukmançylyk enjamyny göz öňüne getirmek oňaýsyz, ýöne bu paýlar we paýlar gaty ýokary.Asyl komponent öndürijisi bilen işleýän ygtyýarly dilerden satyn almak bu töwekgelçilikleri ýok edýär.“Rochester Electronics” ýaly dilerleriň SAE awiasiýa standarty AS6496-a laýyk gelýändigini görkezýän 100% ygtyýarnamasy bar.

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, asyl komponent öndürijisi tarapyndan hil ýa-da ygtybarlylyk synagynyň zerurlygy bolmazdan yzarlanylýan we kepillendirilen önümleri üpjün etmäge ygtyýar berilýär, sebäbi bölekler asyl komponent öndürijisinden gelýär.

S: Haýsy önüm toparyna ýetmezçilik has köp täsir edýär?

J: Üpjünçilik zynjyrynyň ýetmezçiliginden iň köp täsir eden iki kategoriýa umumy maksatly enjamlar (köp kanally) we az alternatiwalar bar bolan eýeçilik önümleri.Kuwwat dolandyryş çipleri we güýç diskret enjamlary ýaly.Köp halatlarda bu önümler köp çeşmelerden gelýär ýa-da dürli üpjün edijileriň arasynda ýakyn hat alyşýar.Şeýle-de bolsa, köp sanly programmada we köp pudakda giňden ulanylýandygy sebäpli, islege bolan isleg ýokary bolup, üpjün edijilere islegi dowam etdirmek kyn.

MCU we MPU önümleri hem üpjünçilik zynjyrynyň kynçylyklaryny başdan geçirýärler, ýöne başga bir sebäp bilen.Bu iki kategoriýa az alternatiwalar bilen dizaýn çäklendirmelerine duçar bolýar we üpjün edijiler öndürmek üçin dürli önüm kombinasiýalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Bu enjamlar, adatça, belli bir CPU ýadrosyna, oturdylan ýada we periferiýa funksiýalaryna esaslanýar we ýörite gaplama talaplary, şeýle hem esasy programma üpjünçiligi we kody ýük daşamaga täsir edip biler.Umuman aýdanyňda, müşderi üçin iň oňat warianty önümleriň birmeňzeş bolmagydyr.Customersöne müşderileriň önümçilik liniýalarynyň işlemegi üçin dürli paketlere laýyk tagtalary täzeden düzen has agyr ýagdaýlary gördük.

S: 2022-nji ýyla baranymyzda häzirki bazar ýagdaýyna nähili garaýarsyňyz?

J: icarymgeçiriji pudagy tigirli pudak hökmünde belli bolup biler.1981-nji ýylda “Roçester Elektronikasy” döredileli bäri, dürli derejedäki takmynan 19 senagat siklini başdan geçirdik.Sebäpler her sikl üçin dürli-dürli.Hemişe diýen ýaly birden başlaýarlar, soň birden durýarlar.Häzirki bazar sikli bilen esasy tapawut, ösýän dünýä ykdysadyýetiniň fonunda kesgitlenmedi.Aslynda, tersine, häzirki gurşawymyzda netijeleri çaklamak has kyn.

Bazaryň pese gaçmagyna sebäp bolýan gowşak ykdysady islegden tapawutlylykda, köplenç görýän inwentar çalşygymyz bilen tamamlanarmy?Ora-da pandemiýa ýeňilenden soň global ykdysady dikelişe esaslanýan güýçli talap şertleri uzaga çeker we güýçlenermi?

2021 ýarymgeçiriji pudagy üçin görlüp-eşidilmedik ýyl bolar.Bütindünýä ýarymgeçiriji söwda statistikasy ýarymgeçiriji bazaryň 2021-nji ýylda 25,6 göterim ösjekdigini çaklady we 2022-nji ýylda bazaryň 8,8 göterim ösmegine garaşylýar. Bu köp pudaklarda komponent ýetmezçiligine sebäp boldy.Bu ýyl “Rochester Electronics” ýarymgeçirijiniň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin, esasanam 12 dýuým çip gaýtadan işlemek we ösen gaplamak we gurnamak ýaly ugurlara maýa goýmagy dowam etdirdi.

Öňe seretseň, awtoulag elektronikasynyň Roçesteriň strategiýasynyň möhüm bölegine öwrüljekdigine ynanýarys we müşderilerimize önümleriň we hyzmatlaryň iň ýokary standartlary bilen üpjün etmek borjumyzy has-da çuňlaşdyrmak maksady bilen hil dolandyryş ulgamymyzy berkitdik.