Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Gurallar PCBA

Gurallar PCBA, gurallar ulgamynda ulanylýan zynjyr tagtalaryny ýygnamagy aňladýar.Guralyň dürli synag we gözegçilik funksiýalaryny ýerine ýetirýän we ýygnan maglumatlary ýa-da signallary gaýtadan işlemek üçin gural we kompýuter ulgamyna çykarýan gural tarapyndan saýlanan apparat platformalarynyň biridir.

Gurallar meýdanyna degişli PCBA-nyň köp görnüşi bar, aşakdakylar olaryň birnäçesi:

  • Sensor PCBA:Bu PCBA, adatça temperatura, çyglylyk, basyş ýaly fiziki mukdarlary barlamak we gözegçilik etmek üçin ulanylýar we gözegçilik edilýän signaly sanly signal çykyşyna öwrüp bilýär.
  • Gural synag PCBA:Aýratyn gurallar üçin, guralyň dürli funksiýalaryny, öndürijiligini we parametrlerini barlamak üçin adatça ýörite işlenip düzülen synag PCBA ulanylýar.
  • Dolandyryş PCBA:Bu PCBA guralyň dürli funksiýalaryna gözegçilik edip biler ýa-da kommutasiýa, sazlamak, kommutasiýa, işjeňleşdirmek we beýleki funksiýalary goşmak bilen belli bir amallary ýerine ýetirip biler.
  • Maglumat almak PCBA:Maglumat almak PCBA, adatça, dürli gurallardan maglumatlary ýygnamak we gaýtadan işlemek üçin gural ýa-da kompýuter ulgamyna çykarmak üçin datçikleri, dolandyryş çiplerini we aragatnaşyk çiplerini birleşdirýär.

PCBA-nyň ýerine ýetirmeli talaplary ýokary takyklygy, ýokary durnuklylygy, güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylygy, aňsat tehniki hyzmaty we düzedişleri öz içine alýar.Mundan başga-da, PCBA gurallar ulgamynda IPC-A-610 standartlary we MIL-STD-202 ýaly standartlara we kesgitlemelere laýyk gelýär.

dytrfg (1)
dytrfg (2)
dytrfg (3)