Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Awtoulag elektronikasy PCBA

Awtoulag elektronlary awtoulaglarda ulanylýan elektron enjamlaryna, şol sanda hereketlendiriji dolandyryş modullaryna, maglumat güýmenje ulgamlaryna, howpsuzlyk ulgamlaryna, datçiklere we ş.m. degişlidir. Bu enjamlar öz funksiýalaryny ýerine ýetirmek üçin zynjyr tagtalaryny (PCBA) ulanmalydyrlar.

Awtoulag elektronikasy üçin amatly PCBA aşakdaky aýratynlyklary talap edýär:

  • Ygtybarlylyk:Awtoulag elektronik önümleriniň iş gurşawy çylşyrymly we ýokary basyş, ýokary temperatura we ýokary çyglylyk ýaly berk daşky gurşaw şertleri zerurdyr.Şonuň üçin PCBA ýokary ygtybarlylyga mätäç we durnukly işledip biler.
  • Güýçli garşylyga garşy ukyp:Awtoulag radio, radar, GPS we ş.m. ýaly dürli geçirijiler we kabul edijiler bilen enjamlaşdyrylandyr. Bularyň güýçli päsgelçiligi bar, şonuň üçin PCBA bu päsgelçilige netijeli garşy durmalydyr.
  • Minimallaşdyrma:Awtoulagyň içindäki boşluk birneme az, şonuň üçin PCBA çäkli giňişlikde zerur zynjyr funksiýasyna ýetip bilýän miniatýurizasiýa aýratynlyklaryna eýe bolmalydyr.
  • Kuwwatlylygy az sarp etmek:Awtoulag elektron enjamlary ulagda uzak wagtlap işlemeli, şonuň üçin energiýany tygşytlamak, sarp etmegi azaltmak we energiýa sarp etmegi tygşytlamak zerurdyr.
  • Bejeriş:Awtoulag elektron enjamlaryny bejermek amatly we çalt bolmaly, PCBA-da aňsat sökmek we tehniki hyzmat etmek aýratynlyklary bolmaly.

Bu talaplardan ugur alyp, awtoulag elektron enjamlary üçin amatly PCBA ýokary ygtybarlylygy we gowy temperatura garşylyk komponentlerini saýlamaly we PCBA-nyň hilini we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin ýörite dizaýn we önümçilik işini kabul etmeli.Şol bir wagtyň özünde, durnuklylygyny we päsgelçiliklere garşy PCB ýerleşişini we set optimizasiýasyny göz öňünde tutmaly.

pcba1

Awtoulag elektronikasynda giňden ulanylýan PCBA modelleri:

FR-4 Fluoro material PCBA

Bu adaty zynjyr tagtasy materialy.Gowy poslama garşylygy, agressiwligi we izolýasiýasy bar we umumy awtoulag iş gurşawyna çydap bilýär.

-Okary temperaturaly PCBA

Awtoulag elektroniki önümlerinde ýokary temperaturaly gurşaw üçin amatly.PCBA-nyň bu görnüşi, adatça ýokary temperatura garşylygy bolan substrat materialy hökmünde polimidi ulanýar.

Toplumlaýyn zynjyr (IC) PBCA

Highokary dykyzlykly integral zynjyr programmalary üçin amatly awtoulag elektronikasy üçin amatly.Ajaýyp öndürijiligi we ýokary tizlikli, ýokary dykyzlygy we kiçi göwrümi ýaly artykmaçlyklary bar.

Metal substrat PCBA

Powerokary kuwwatlylygy we ýylylygy bölüp çykarmagy talap edýän awtoulag elektronikasy üçin amatlydyr.Şeýle PCBA alýumin we mis metaldan gowy ýylylyk geçirijiligine we ýylylyk bölünişine eýe bolan substrat materiallary hökmünde ulanýar.

PCBA

PCBA awtoulag güýmenje ulgamlary, sürüjilik ýazgylary, nawigasiýa ulgamlary we ş.m. ýaly programmalar üçin döredildi.

Bu PCBA görnüşleri dürli aýratynlyklara we amaly ssenarilere eýe.Awtoulag elektronikasynyň aýratyn talaplaryna laýyklykda iň amatly PCBA modelini saýlap bilerler.