Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

PCBA önümçilik prosesi

Jikme-jik PCBA önümçilik prosesi (DIP-iň ähli prosesini goşmak bilen), giriň we görüň!

"Tolkun satmak prosesi"

Tolkun lehimleri, adatça, plug-in enjamlary üçin kebşirleýiş prosesi.Eredilen suwuk lehim, nasosyň kömegi bilen, lehim tankynyň suwuk ýüzünde lehim tolkunynyň belli bir görnüşini emele getirýär we goýlan komponentiň PCB belli bir derejede lehim tolkunyň iň ýokary nokadyndan geçýär. Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly lehimli kebşirlemegi gazanmak üçin burç we belli bir çuňluk.

dety (1)

Umumy proses akymy aşakdaky ýaly: enjamy goýmak --PCB ýüklemek - tolkun lehimlemek - PCB düşürmek - DIP pin kesmek - aşakdaky suratda görkezilişi ýaly arassalamak.

dety (2)

1.THC goýmak tehnologiýasy

1. Komponentiň emele gelmegi

DIP enjamlary goýulmazdan ozal şekillendirilmeli

.

dety (3)
dety (4)

. tranzistor, ilkinji ädim çep we sag taraplaryň iki gapdalyndaky gysgyçlary egmek;Ikinji ädim, orta çeňňegi yza ýa-da öňe egmekdir.Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly.

2. Komponentleri salyň

Deşik salmak tehnologiýasy arkaly el bilen salmak we awtomatiki mehaniki enjamlary salmak bölünýär

.Goýlanda gönüden-göni çap plastinkasyndaky komponentleriň gysgyçlaryna we mis folga degmäň.

(2) Mehaniki awtomatiki plug-in (AI diýilýär) häzirki zaman elektron önümlerini oturtmakda iň ösen awtomatlaşdyrylan önümçilik tehnologiýasydyr.Awtomatiki mehaniki enjamlary oturtmak ilki bilen pes bölekleri bolan bölekleri goşmaly, soňra bolsa has beýikligi bolan bölekleri gurmaly.Gymmat bahaly komponentleri soňky gurnama salmaly.Heatylylyk paýlaýjy raf, ýaý, gysgyç we ş.m. gurnamak kebşirleýiş işine ýakyn bolmaly.PCB komponentleriniň gurnama yzygiderliligi aşakdaky suratda görkezilýär.

dety (5)

3. Tolkun lehimleri

(1) Tolkun lehimlemegiň iş prinsipi

Tolkun lehimleri, nasos basyşy arkaly eredilen suwuk lehimiň üstünde lehim tolkunynyň belli bir görnüşini emele getirýän we komponent bilen goýlan gurnama komponenti lehimden geçende, kebşirleýiş meýdançasynda lehim ýerini emele getirýän tehnologiýanyň bir görnüşidir. kesgitlenen burçda tolkun.Komponent zynjyr konweýeriniň iberiş prosesinde kebşirleýiş maşynynyň gyzdyryjy zonasynda ilki gyzdyrylýar (komponentiň gyzdyrylmagy we ýetilmeli temperatura henizem öňünden kesgitlenen temperatura egrisi bilen dolandyrylýar).Hakyky kebşirlemekde, adatça komponentiň üstündäki gyzýan temperaturany gözegçilikde saklamak zerurdyr, şonuň üçin köp enjam degişli temperatura kesgitleýiş enjamlaryny (infragyzyl detektorlar ýaly) goşdy.Gyzdyrylandan soň, gurnama kebşirlemek üçin gurşuna girýär.Galan gapda eredilen suwuk lehim bar we polat çüýşäniň aşagyndaky burun, eredilen lehimiň kesgitli şekilli tolkun gabygyny sepýär, şonuň üçin komponentiň kebşirleýiş ýüzi tolkundan geçende, lehim tolkuny bilen gyzdyrylýar. we lehim tolkuny kebşirleýiş meýdanyny nemlendirýär we doldurmak üçin giňelýär, ahyrynda kebşirleýiş işine ýetýär.Onuň iş prinsipi aşakdaky suratda görkezilýär.

dety (6)
dety (7)

Tolkun lehimleri kebşirleýiş meýdanyny gyzdyrmak üçin konweksiýa ýylylyk geçiriş ýörelgesini ulanýar.Eredilen lehim tolkuny ýylylyk çeşmesi hökmünde hereket edýär, bir tarapdan kebşirleýiş meýdanyny ýuwmak üçin akýan, beýleki tarapdan ýylylyk geçiriji rol oýnaýar we bu hereketiň çäginde kebşirleýiş meýdançasy gyzdyrylýar.Kebşirleýiş meýdanynyň gyzmagyny üpjün etmek üçin, lehim tolkunynyň adatça belli bir giňligi bolýar, şonuň üçin komponentiň kebşirleýiş ýüzi tolkundan geçende ýeterlik ýyladyş, çyglylyk we ş.m. bolýar.Adaty tolkun lehimlerinde ýekeje tolkun köplenç ulanylýar we tolkun birneme tekiz.Gurşun lehiminiň ulanylmagy bilen häzirki wagtda goşa tolkun görnüşinde kabul edilýär.Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly.

Komponentiň çeňňegi, lehimiň gaty ýagdaýa deşik arkaly metallaşmagyna ýol açýar.Çeňňek lehim tolkunyna degeninde, suwuk lehim ýeriň dartylmagy arkaly çukuryň we deşik diwaryna çykýar.Deşikler arkaly metallaşdyrylan kapilýal hereket, lehimiň dyrmaşmagyny gowulandyrýar.Lehim PcB pad-a ýetenden soň, padiň üstki dartyş güýji bilen ýaýraýar.Ulalýan lehim akym gazyny we howany deşikden çykarýar, şeýlelik bilen deşigi doldurýar we sowadylandan soň lehim birleşmesini emele getirýär.

(2) Tolkun kebşirleýiş maşynynyň esasy bölekleri

Tolkun kebşirleýji maşyn esasan konweýer kemerinden, gyzdyryjydan, gap-gaç gapyndan, nasosdan we köpükli (ýa-da spreý) enjamdan durýar.Esasan aşakdaky suratda görkezilişi ýaly akym goşmak zonasyna, gyzdyryjy zona, kebşirleýiş zolagyna we sowadyş zolagyna bölünýär.

dety (8)

3. Tolkun lehimlemesi bilen şöhlelendiriji kebşirlemegiň arasyndaky esasy tapawutlar

Tolkun lehimleri bilen şöhlelendiriji kebşirlemegiň arasyndaky esasy tapawut, kebşirleýişdäki ýyladyş çeşmesi bilen lehim üpjün etmegiň usulynyň başga bolmagydyr.Tolkun lehimlerinde lehim öňünden gyzdyrylýar we bakda ereýär, nasos tarapyndan öndürilen lehim tolkuny ýylylyk çeşmesi we lehim üpjünçiligi ýaly goşa rol oýnaýar.Eredilen lehim tolkuny PCB-iň deşikleri, ýassyklary we komponentleri bilen gyzdyrýar, şol bir wagtyň özünde lehim bogunlaryny emele getirmek üçin zerur lehim bilen üpjün edýär.Yzygiderli lehimlemekde, lehim (lehim pastasy) PCB-iň kebşirleýiş meýdanyna öňünden bölünýär we şöhlelendirme wagtynda ýylylyk çeşmesiniň roly lehimini gaýtadan eritmekdir.

(1) 3 Saýlanan tolkun lehimleme prosesi bilen tanyşlyk

Tolkun lehimleme enjamlary 50 ýyldan gowrak wagt bäri oýlanyp tapylýar we deşik böleklerini we zynjyr tagtalaryny öndürmekde ýokary önümçilik netijeliliginiň we uly önümçiligiň artykmaçlyklaryna eýe, şonuň üçin bir wagtlar awtomatiki köpçülikleýin önümçilikde iň möhüm kebşirleýiş enjamydy. elektron önümleri.Şeýle-de bolsa, ulanylyşynda käbir çäklendirmeler bar: (1) kebşirlemegiň parametrleri başga.

Şol bir zynjyr tagtasyndaky dürli lehim bogunlary, dürli aýratynlyklary sebäpli (ýylylyk kuwwaty, gysgyç aralygy, galaýyň aralaşmagy talaplary we ş.m.) kebşirleýiş parametrlerini talap edip biler.Şeýle-de bolsa, tolkun lehimlemesiniň häsiýeti, ähli lehim bogunlaryny tutuş zynjyrda birmeňzeş parametrler boýunça kebşirlemekden ybaratdyr, şonuň üçin dürli lehim bogunlary biri-birini "çözmeli", bu bolsa tolkun lehimleriniň kebşirlemegi doly ýerine ýetirmegini kynlaşdyrýar. ýokary hilli zynjyr tagtalarynyň talaplary;

(2) operatingokary amal çykdajylary.

Adaty tolkun lehimleriniň amaly ulanylyşynda, akymyň ähli plastinkasyna sepilmegi we galaýy şlak öndürilmegi ýokary iş çykdajylaryny getirýär.Esasanam gurşunsyz kebşirlemekde, gurşunsyz lehimiň bahasy gurşun lehiminiň bahasyndan 3 esse ýokary bolany üçin, galaýy şlak sebäpli dörän amal çykdajylarynyň ýokarlanmagy gaty geň galdyryjy.Mundan başga-da, gurşunsyz lehim misdäki eremegi dowam etdirýär we galyndy silindrdäki lehimiň düzümi wagtyň geçmegi bilen üýtgär, bu çözmek üçin arassa galaýy we gymmat kümüş goşmagy talap edýär;

(3) Bejeriş we tehniki hyzmat meselesi.

Önümçilikdäki galyndy akym tolkun lehimleriniň geçiriş ulgamynda galar we öndürilen galaýy şlak yzygiderli aýrylmalydyr, bu bolsa ulanyja has çylşyrymly tehniki hyzmat we tehniki hyzmat getirýär;Şeýle sebäplere görä, saýlama tolkun lehimleri emele geldi.

PCBA saýlama tolkun lehimleri diýilýän zat henizem asyl gala peçini ulanýar, ýöne tapawudy, tagtany aşaky suratda görkezilişi ýaly, peç gurallary hakda köplenç aýdýan gap-gaç peç göterijisine ýerleşdirmeli.

dety (9)

Tolkun lehimlemesini talap edýän bölekler soňra galaýyň täsirine düşýär we beýleki bölekleri aşakda görkezilişi ýaly ulag bilen örtülýär.Bu, basseýnde durmuş buýrugyny geýmek ýaly birneme, durmuş buýunyň örtülen ýeri suw almaz we galaýy peç bilen çalşylsa, ulag bilen örtülen ýer tebigy ýagdaýda galaýy almaz we bolar galaýy ýa-da bölekleri ýykmak meselesi ýok.

dety (10)
dety (11)

"Deşik deşik arkaly kebşirleýiş prosesi"

Deşikli şöhlelendiriji kebşirlemek, esasan, birnäçe pluginleri öz içine alýan ýerüsti gurnama plitalaryny öndürmekde ulanylýan komponentleri goýmak üçin şöhlelendiriji kebşirleme prosesi.Tehnologiýanyň özeni lehim pastasynyň ulanylyş usulydyr.

1. Amal giriş

Lehim pastasynyň ulanylyş usulyna görä, deşik şöhlelendiriji kebşirlemegiň üsti bilen üç görnüşe bölünip bilner: deşik şöhlelendiriji kebşirleme prosesi arkaly turba çap etmek, deşik şöhlelendiriş kebşirleýiş prosesi arkaly lehim pastasy çap etmek we deşik şöhlelendirme kebşirleýiş prosesi arkaly galaýy kagyz kagyzy.

1) Deşik deşip kebşirlemek prosesi arkaly turba çap etmek

Deşikli şöhlelendiriji kebşirleme arkaly turba çap etmek, esasan reňkli telewizor týunerini öndürmekde ulanylýan deşik bölekleriniň şöhlelendiriji kebşirleýiş prosesiniň iň irki ulanylyşydyr.Amalyň özeni lehim pastasy turba pressidir, amal aşakdaky suratda görkezilýär.

dety (12)
dety (13)

2) Deşikli şöhlelendiriji kebşirleme prosesi arkaly lehim pastasy çap etmek

Deşik refleksini kebşirlemek arkaly lehimli pasta çap etmek, häzirki wagtda deşik reflow kebşirleme prosesi arkaly iň giňden ulanylýar, esasan az sanly pluginleri öz içine alýan garyşyk PCBA üçin ulanylýar, bu amal adaty şöhlelendirme kebşirleme prosesi bilen doly gabat gelýär, ýörite enjam enjamlary ýok talap edilýär, ýeke-täk talap, kebşirlenen plug-in bölekleriniň deşik şöhlelendiriji kebşirlemek üçin laýyk bolmagy, amal aşakdaky suratda görkezilýär.

3) Deşik deşip kebşirlemek prosesi arkaly galaýy kagyzy

Deşik şöhlelerini kebşirlemek arkaly galypdan ýasalan gap-gaç kagyzy, esasan, köp pinli birleşdirijiler üçin ulanylýar, lehim lehim pastasy däl-de, galypdan ýasalan gap-gaç kagyzy, köplenç birleşdiriji öndüriji tarapyndan gönüden-göni goşuldy, gurnama diňe gyzdyrylyp bilner.

Deşik şöhlelendiriş dizaýn talaplary arkaly

1.PCB dizaýn talaplary

(1) 1,6 mm tagtadan az ýa-da deň bolan PCB galyňlygy üçin amatly.

(2) Kassanyň iň pes ini 0,25 mm, eredilen lehim pastasy bir gezek "çekilýär" we galaýy monjuk emele gelmeýär.

(3) Komponentden daşardaky boşluk (Stand-off) 0,3 mm-den uly bolmaly

(4) Gurşundan çykýan gurşunyň degişli uzynlygy 0,25 ~ 0.75mm.

(5) 0603 bilen pad ýaly inçe aralyk komponentleriniň arasynda iň az aralyk 2mm.

(6) Polat toruň iň ýokary açylmagy 1,5 mm giňeldilip bilner.

(7) Apertura gurşunyň diametri we 0,1 ~ 0,2 mm.Aşakdaky suratda görkezilişi ýaly.

dety (14)

"Polatdan ýasalan penjire açmak talaplary"

Umuman, 50% deşik doldurmagy gazanmak üçin polat tor penjiresini giňeltmeli, daşarky giňelişiň belli mukdaryny PCB galyňlygyna, polat toruň galyňlygyna, deşik bilen gurşunyň arasyndaky boşluga görä kesgitlemeli. we beýleki faktorlar.

Umuman aýdanyňda, giňeliş 2 mm-den geçmese, lehim pastasy yza çekiler we deşikde doldurylýar.Daşarky giňelmäniň komponent bukjasy bilen gysylyp bilinmejekdigini ýa-da komponentiň paket korpusyndan gaça durmalydygyny we aşakdaky suratda görkezilişi ýaly bir gapdalynda galaýy monjuk emele getirmelidigini bellemelidiris.

dety (15)

"PCBA-nyň adaty gurnama prosesi bilen tanyşlyk"

1) Bir taraplaýyn gurnama

Amal akymy aşakdaky suratda görkezilýär

2) sideeke tarap goýmak

Amal akymy aşakdaky 5-nji suratda görkezilýär

dety (16)

Tolkun lehiminde enjamyň gysgyçlarynyň emele gelmegi, degişlilikde elektrostatiki zeper ýetmek töwekgelçiligini getirýär we gowşuryş wagtyny uzaldýar, şeýle hem ýalňyşlyk ähtimallygyny ýokarlandyrýan önümçilik prosesiniň iň täsirli böleklerinden biridir.

dety (17)

3) Iki taraplaýyn gurnama

Amal akymy aşakdaky suratda görkezilýär

4) Bir tarapy garyşyk

Amal akymy aşakdaky suratda görkezilýär

dety (18)

Deşikli komponentler az bolsa, şöhlelendiriji kebşirlemek we elde kebşirlemek ulanylyp bilner.

dety (19)

5) Iki taraplaýyn garyşyk

Amal akymy aşakdaky suratda görkezilýär

Iki taraply SMD enjamlary we THT komponentleri az bolsa, plug-in enjamlary şöhlelendirilip ýa-da elde kebşirlenip biler.Amal akymynyň diagrammasy aşakda görkezilýär.

dety (20)