Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Gaýtadan işlemekde gala pastasynyň klassifikasiýasynyň SMT patch bölekleri

[Gury harytlar] Gaýtadan işlemekde galaýy pasta klassifikasiýasynyň SMT patch bölekleri, näçeräk bilýärsiňiz?(2023 Eser), siz oňa mynasypsyňyz!

SMT patch gaýtadan işlemekde önümçilik çig malynyň köp görnüşi ulanylýar.Gyrgyç has möhümdir.Galaýy pastasynyň hili SMT patch gaýtadan işlemegiň kebşirleýiş hiline gönüden-göni täsir eder.Dürli garynjalary saýlaň.Umumy galaýy pasta klassifikasiýasyny gysgaça tanyşdyraýyn:

dety (1)

Kebşirleýji pasta, kebşirlenen tozany kebşirleýiş funksiýasy bilen pasta meňzeş kebşirleýiş serişdesi (rozin, erginli, stabilizator we ş.m.) bilen garyşdyrmak üçin bir görnüşdir.Agramy taýdan 80 ~ 90% metal erginleridir.Sesi boýunça metal we lehim 50% -e deň boldy.

dety (3)
dety (2)

3-nji surat On pasta granulasy (SEM) (çepde)

4-nji surat Galaýy poroşok üstü örtüginiň aýratyn diagrammasy (sagda)

Lehim pastasy galaýy poroşok bölejikleriniň göterijisidir.SMT meýdanyna ýylylyk geçirişini ýokarlandyrmak we kebşedäki suwuklygyň üstki dartyş güýjüni azaltmak üçin iň amatly akymyň degenerasiýasyny we çyglylygyny üpjün edýär.Dürli maddalar dürli funksiýalary görkezýär:

Solvent:

Bu düzümdäki kebşirleýji maddanyň çözgüdi, kebşirleýiş pastasynyň ömrüne has uly täsir edýän galaýy pastasynyň işleýiş prosesinde awtomatiki sazlamany birmeňzeş sazlamaga eýe.

In Resin:

Galaýy pastanyň ýelimlenmegini ýokarlandyrmakda we kebşirlenenden soň PCB-ni gaýtadan okislenmeginiň öňüni almakda we bejermekde möhüm rol oýnaýar.Bu esasy düzüm bölekleriň düzülmeginde möhüm rol oýnaýar.

Iv Işjeň:

PCB mis plyonkanyň gatlagynyň we SMT patch ýeriniň okislenen maddalaryny aýyrmak roluny oýnaýar we galaýy we gurşun suwuklygynyň üstki dartyş güýjüni peseltmek täsirine eýe.

Ent Çadyr:

Kebşirleýiş pastasynyň ýelimliligini awtomatiki sazlamak, guýrugyň we ýelmeşmeginiň öňüni almak üçin çap etmekde möhüm rol oýnaýar.

Ilki bilen, lehim pastasynyň klassifikasiýasyna görä

1, gurşun lehim pastasy: gurşun komponentlerini öz içine alýar, daşky gurşawa we adam bedenine has uly zyýan berýär, ýöne kebşirlemegiň täsiri gowy we bahasy az, daşky gurşawy goramak talaplary bolmazdan käbir elektron önümlerine ulanylyp bilner.

2, gurşunsyz lehim pastasy: daşky gurşawa arassa maddalar, az zyýanly, ekologiýa taýdan arassa elektron önümlerinde ulanylýan, milli daşky gurşaw talaplarynyň gowulaşmagy bilen, smt gaýtadan işleýän pudagynda gurşunsyz tehnologiýa tendensiýa öwrüler.

Ikinjiden, lehim pastasynyň klassifikasiýasynyň ereýän nokadyna görä

Umuman aýdanyňda, lehim pastasynyň ereýän nokadyny ýokary temperatura, orta temperatura we pes temperatura bölmek mümkin.

Köplenç ulanylýan ýokary temperatura Sn-Ag-Cu 305,0307;Sn-Bi-Ag orta temperaturada tapyldy.Sn-Bi köplenç pes temperaturada ulanylýar.SMT patch gaýtadan işlemekde dürli önüm aýratynlyklaryna görä saýlanmaly.

Üç, galaýy poroşok bölünişiniň inçeligine görä

Galan poroşokyň bölejik diametrine görä, galaýy pastasyny 1, 2, 3, 4, 5, 6 derejeli poroşoklara bölüp bolar, şolardan iň köp ulanylýan 3, 4, 5 poroşok.Önüm näçe çylşyrymly bolsa, galaýy poroşokyny saýlamak has kiçi bolmaly, ýöne galaýy poroşok näçe kiçi bolsa, gaplaňyň degişli okislenme meýdany köpeler we tegelek galaýy tozy çap etmegiň hilini ýokarlandyrmaga kömek eder.

No.3 poroşok: Bahasy gaty arzan, köplenç uly smt proseslerinde ulanylýar;

No. 4 poroşok: köplenç berk aýak IC, smt çipi gaýtadan işlemekde ulanylýar;

No. 5 poroşok: Köplenç gaty takyk kebşirleýiş böleklerinde, jübi telefonlarynda, planşetlerde we beýleki talap edilýän önümlerde ulanylýar;Smt patch gaýtadan işleýän önüm näçe kyn bolsa, lehim pastasyny saýlamak şonça möhümdir we önüm üçin laýyk lehim pastasyny saýlamak smt patch gaýtadan işleýiş prosesini gowulaşdyrmaga kömek edýär.