Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Komponentiň hiline gözegçilik üç usul

Komponentiň hiline gözegçilik etmegiň üç usuly!Alyjy, saklamagyňyzy haýyş edýäris

Örme adaty däl, üstü dokumaly, kamerasy tegelek däl we iki gezek ýalpyldadyldy.Önümleriň bu topary ýasama. "Bu, adaty agşam mikroskopyň aşagyndaky bir komponenti içgin gözden geçirenden soň, daşky görnüşi barlamak toparynyň barlag inereneri tarapyndan dabaraly ýagdaýda ýazylan netijedir.

Häzirki wagtda käbir hilegär öndürijiler, ýokary girdeji gazanmak üçin, galp komponentleriň we komponentleriň bazara çykmagy üçin önümleriň hiline we ygtybarlylygyna uly töwekgelçilik döredip, galp we kemçilikli komponentleri döretmäge synanyşýarlar.

Ikinjiden, gözleglerimiz, ösen gurallar we enjamlar we baý synag tejribesi bolan komponentleriň hiline gözegçilik etmek üçin jogapkär pudaklary kemsidiji hökmünde çykyş edýär, komponentleriň howpsuzlygy üçin berk päsgelçilik döretmek üçin bir topar galp komponentleri saklady.

fgh (1) 

Daş görnüşi barlamak, daşky görnüşi täzelenen enjamlar

Adaty komponentleriň üstü, adatça öndüriji, model, partiýa, hil derejesi we beýleki maglumatlar bilen çap edilýär.Çeňňekler arassa we birmeňzeşdir.Käbir çykdajy öndürijiler satuwda hakyky önüm hökmünde gizlenmek üçin kesilen enjamlaryň, zeper ýeten we ýok edilen kemçilikli enjamlaryň, tutuş enjamdan aýrylan ikinji el enjamlarynyň sanawyny ulanarlar.Kamuflaage diýmek, adatça paketiň gabygyny ýuwmak we gaýtadan örtmek, daşky görnüşiň nyşanyny täzeden çyzmak, çeňňegi gaýtadan berkitmek, gaýtadan möhürlemek we ş.m.

fgh (2)

Galp enjamlary çalt we takyk kesgitlemek üçin in engineenerlerimiz her bir komponentiň markasyny gaýtadan işlemek we çap etmek tehnologiýasyna doly düşünýärler we komponentleriň jikme-jikliklerini mikroskop bilen jikme-jik barlaýarlar.

Inereneriň pikiriçe: "Müşderi gözden geçirmek üçin iberen harytlarynyň käbiri gaty düşnüksiz we olaryň galpdygyny bilmek üçin gaty seresap bolmaly".Soňky ýyllarda komponentleriň ygtybarlylygyny barlamak islegi kem-kemden artýar we synaglarymyzy gowşatmaga het edip bilmeris.Laboratoriýa daşky görnüşi barlamagyň galp komponentleri barlamak üçin ilkinji ädimdigini we ähli synag usullarynyň esasyny düzýändigini bilýär.Galplyga garşy tehnologiýada "sakçy" wezipesini ýerine ýetirmeli we satyn alyşlar üçin aç-açan ekran görkezmeli!

 fgh (3)

Çip zaýalanmagynyň öňüni almak üçin içerki derňew

Çip komponentiň esasy düzüm bölegi bolup, iň gymmatly komponentdir.

Käbir galp öndürijiler, beýleki şuňa meňzeş funksional çipleri ýa-da gönüden-göni önümçilik, galp önümler üçin imitasiýa çiplerini öndürijilerini ulanyp, asyl önümiň öndürijilik parametrlerine düşünmekde;Qualifieda-da ökde önüm hökmünde gaýtadan işlemek üçin kemçilikli çipleri ulanyň;Ora-da DSP ýaly meňzeş funksiýalary bolan esasy enjamlar, täze modeller we täze partiýalar ýaly görünmek üçin gapak plitalary bilen gaýtadan gaplanýar.

Içerki gözleg, galp komponentleri kesgitlemekde aýrylmaz baglanyşyk, şeýle hem komponentleriň “daşy bilen içiniň arasyndaky yzygiderliligi” üpjün etmek üçin iň möhüm baglanyşykdyr.Synag açylyşy, komponentleriň içerki barlagydyr.

fgh (4)

Boş möhürleýji enjamyň bir bölegi diňe tüwiniň dänesiniň ululygydyr we enjamyň üstündäki gapagy açmak üçin ýiti skalpel ulanmalydyr, ýöne içindäki inçe we döwük çipi ýok edip bilmez. näzik amaldan az däl.Şeýle-de bolsa, plastmassa möhürleýji enjamy açmak üçin ýerüsti plastmassa möhürleýji materiallary ýokary temperatura we güýçli kislota bilen poslamaly.Iş wagtynda şikes ýetmezligi üçin inersenerler ýylyň dowamynda galyň gorag eşiklerini we agyr gaz maskalaryny geýmeli, ýöne bu olaryň ajaýyp el işlerini görkezmegine päsgel bermeýär.Kyn açylyş "operasiýasy" arkaly inersenerler, "gara ýadro" komponentleriniň gizlenmesinler.

fgh (5) 

Gurluş kemçiliklerinden gaça durmak üçin içerde we daşarda

Rentgen barlagy, içerki çarçuwanyň gurluşyny, baglanyşyk materialyny we diametrini, çip ululygyny we ýerleşişini bilmek üçin komponentleri açmazdan ýörite ýygylyk tolkuny arkaly komponentleri geçirip ýa-da şöhlelendirip bilýän ýörite kesgitleýiş serişdesidir. hakykylary bilen gabat gelmeýär.

"Rentgen şöhleleri gaty ýokary energiýa we birnäçe millimetr galyňlykdaky demir plastinka aňsatlyk bilen aralaşyp bilýär."Bu kemçilikli komponentleriň gurluşyna asyl görnüşini açmaga mümkinçilik berýär, elmydama "ot gözüniň" tapylmagyndan gaçyp bilmeýär.