Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Elektron önümleriniň hil synagy Ygtybarlylyk

Elektron önümleriň hil synagy icarymgeçiriji enjamlaryň ygtybarly barlagy

Elektron tehnologiýanyň ösmegi bilen enjamlarda ulanylýan elektron bölekleriniň sany kem-kemden artýar we elektron bölekleriniň ygtybarlylygy hem has ýokary we has ýokary talaplary öňe sürýär.Elektron komponentler, elektron enjamlaryň ýokary ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin elektron enjamlaryň we esasy çeşmeleriň ygtybarlylygy enjamlaryň iş netijeliliginiň doly oýnamagyna gönüden-göni täsir edýär.Çuňňur düşünmäge kömek etmek üçin salgylanma üçin aşakdaky mazmun berilýär.

Ygtybarlylygy barlamagyň kesgitlemesi:

Ygtybarlylyk barlagy, belli bir aýratynlyklary bolan önümleri saýlamak ýa-da önümleriň irki şowsuzlygyny aradan aýyrmak üçin birnäçe barlag we synag.

Ygtybarlylygy barlamak Maksady:

Biri: Talaplara laýyk gelýän önümleri saýlaň.

Iki: önümleriň irki şowsuzlygyny ýok etmek.

Ygtybarly barlagyň ähmiýeti:

Bir topar komponentleriň ygtybarlylyk derejesi irki şowsuzlyk önümlerini barlamak arkaly gowulaşyp biler.Adaty şertlerde şowsuzlyk derejesi ýarym ululyk derejesine, hatda iki ululyk derejesine çenli azaldylyp bilner.

sredf

Ygtybarly barlag aýratynlyklary:

(1) Kemçiliksiz, ýöne oňat öndürijilikli önümler üçin weýran ediji synag, potensial kemçilikleri bolan önümler üçin bolsa olaryň şowsuzlygyna sebäp bolmaly.

(2) Ygtybarlylyk barlagy, nusga alma däl-de, 100% synag.Synaglardan soň, topara täze şowsuzlyk rejeleri we mehanizmleri goşulmaly däldir.

(3) Ygtybarlylyk barlagy önümleriň mahsus ygtybarlylygyny ýokarlandyryp bilmez.Itöne partiýanyň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.

(4) Ygtybarlylygy barlamak, köplenç birnäçe ygtybarlylyk synag elementlerinden durýar.

Ygtybarlylygy barlamagyň klassifikasiýasy:

Ygtybarlylygy barlamak, adaty barlag we daşky gurşawy barlamak ýaly bölümlere bölünip bilner.

Umumy daşky gurşaw şertlerinde ulanylýan önümler diňe yzygiderli barlagdan geçmeli, aýratyn daşky gurşaw şertlerinde ulanylýan önümler adaty barlagdan başga-da ýörite daşky gurşaw barlagyndan geçmeli.

Hakyky barlagyň saýlanylmagy, esasan, ygtybarlylyk talaplary ýa-da hakyky hyzmat şertleri we iş gurluşy bilen utgaşyp, dürli hil derejelerine görä önümiň näsazlyk re modeimine we mehanizmine görä kesgitlenýär.

Gündelik barlag, barlag aýratynlyklaryna görä bölünýär:

Am Synag we barlag: mikroskopiki barlag we barlag;Infragyzyl weýran ediji barlag;PIND.Rentgen weýran ediji barlag.

② Möhürleme barlagy: suwuk suwa çümdüriliş;Geliý köpçülik spektrometri syzdyryşyny anyklamak;Radioaktiw yzarlaýjylaryň syzmagy;Çyglylygy barlamak.

(3) Daşky gurşawyň stres barlagy: yrgyldy, täsir, merkezden gaçyryş tizlenmesi;Temperaturanyň şok barlagy.

(4) Durmuşy barlamak: ýokary temperatura saklaýyş barlagy;Kuwwatyň garramagy.

Useörite ulanyş şertlerinde skrining - ikinji derejeli barlag

Komponentleriň barlagy "başlangyç barlag" we "ikinji derejeli skrining" bölünýär.

Komponent öndürijisi tarapyndan ulanyja eltilmezden ozal komponentleriň önüm spesifikasiýalaryna (umumy spesifikasiýa, jikme-jik spesifikasiýa) laýyklykda geçirilen barlag "başlangyç barlag" diýilýär.

Komponent ulanyjy tarapyndan satyn alyşlardan soň ulanyş talaplaryna laýyklykda geçirilen gaýtadan gözden geçirmek "ikinji barlag" diýilýär.

Ikinji derejeli barlagyň maksady, gözleg ýa-da synag arkaly ulanyjynyň talaplaryna laýyk gelýän bölekleri saýlamakdyr.

(ikinji derejeli barlag) amaly

Komponent öndürijisi "bir gezeklik barlag" geçirmeýär ýa-da ulanyjy "bir gezeklik barlag" elementlerine we streslerine belli bir düşünmeýär

Komponent öndürijisi "bir gezeklik barlag" geçirdi, ýöne "bir gezeklik barlag" elementi ýa-da stres ulanyjynyň komponent üçin hil talaplaryny kanagatlandyryp bilmez;

Komponentleriň spesifikasiýasynda anyk düzgünler ýok we komponent öndürijisinde barlag şertleri bolan ýörite barlag elementleri ýok

Komponentleri öndürijiniň şertnamanyň talaplaryna ýa-da talaplaryna laýyklykda "bir barlagy" amala aşyrandygyny ýa-da potratçynyň "bir barlagynyň" dogrulygyna şübhelenýän bolsa, barlanylmaly komponentler.

Useörite ulanyş şertlerinde skrining - ikinji derejeli barlag

"Ikinji barlag" synag elementleri, esasy synag synag elementlerine salgylanyp we degişli tertipde düzülip bilner.

Ikinji barlag elementleriniň yzygiderliligini kesgitlemek üçin ýörelgeler:

(1) arzan bahaly synag elementleri ilkinji nobatda görkezilmelidir.Sebäbi bu ýokary çykdajyly synag enjamlarynyň sanyny azaldyp, çykdajylary azaldyp biler.

(2) Öňki tertipleşdirilen barlag elementleri, soňky barlag elementlerinde komponentleriň kemçilikleriniň ýüze çykmagyna amatly bolar.

.Elektrik synagyndan geçensoň, elektrostatiki zeper we möhür synagyndan soň beýleki sebäpler sebäpli enjam şowsuz bolup biler.Möhür synagy wagtynda elektrostatiki gorag çäreleri ýerlikli bolsa, möhürleme synagy, umuman, iň soňky bolmaly.