Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Aerokosmos PCBA

Aerokosmos PCBA, howa giňişliginde ulanylýan zynjyr tagtalarynyň ýygnalmagyny aňladýar.Aerokosmos meýdançasyndaky zynjyr tagtalarynyň ýokary ygtybarlylygy we durnuklylygy talaplary sebäpli, howa giňişligi PCBA-nyň dizaýny, öndürilmegi we synag edilmegi degişli standartlara we kesgitlemelere berk laýyk gelmelidir.

Aerokosmos pudagyna degişli PCBA esasan aşakdaky kategoriýalary öz içine alýar:

Uçuş dolandyryş dolandyryş tagtasy: Aerokosmos uçuşynyň dürli maglumatlaryny gözegçilik signallaryna öwürýän we uçuş howpsuzlygynda möhüm rol oýnaýan uçuş dolandyryş ulgamyndaky iň esasy zynjyr tagtasydyr.

Awiasiýa aragatnaşyk zynjyry: Awiasiýa aragatnaşyk ulgamynyň esasy zynjyr tagtalarynyň biri we dürli awiasiýa aragatnaşyk signallaryny gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.

Kuwwat dolandyryş zynjyry: Uçar üçin durnukly we ygtybarly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biljek we elektrik energiýasynyň ulanylyşyna we geçirilmegine gözegçilik edip biljek güýç dolandyryş ulgamynyň integrasiýasyny tamamlaýar.

Howa basyşyny ölçemek zynjyry: highokary takyklyk we ýokary ygtybarlylyk talaplary bilen uçaryň beýikligini we tizligini ölçemek üçin esasy komponentlerden biridir.

Fotoelektrik dolandyryş zynjyry: Esasan teleskopik dronlar we lazer ýaraglary ýaly uçar optiki ulgamlarynda ulanylýar.

Aerokosmos PCBA ýokary ygtybarlylyk, päsgelçiliklere garşy ukyplylyk, ýokary temperatura we pes temperatura uýgunlaşma, uçaryň agram talaplary we ş.m. talaplaryna laýyk gelmelidir. Mundan başga-da, howa giňişligindäki ýaly standartlara we talaplara laýyk gelmelidir. MIL-PRF-55110 standart we IPC-A-610 standart.

Aerokosmos PCBA ýokary ygtybarlylyk, päsgelçiliklere garşy ukyplylyk, ýokary temperatura we pes temperatura uýgunlaşma, uçaryň agram talaplary we ş.m. talaplaryna laýyk gelmelidir. Mundan başga-da, howa giňişligindäki ýaly standartlara we talaplara laýyk gelmelidir. MIL-PRF-55110 standart we IPC-A-610 standart.

dthfg