Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Jübi açyk energiýa saklaýyş güýji üpjünçiligi çözgüdi anakart PCBA zynjyr tagtasy

Gysga düşündiriş:

Täze energiýa dolandyryş tagtasy ýokary integrasiýa, akylly gözegçilik, gorag funksiýalary, aragatnaşyk funksiýalary, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, ýokary ygtybarlylyk, berk howpsuzlyk we aňsat hyzmat etmek aýratynlyklaryna eýedir.Täze energiýa enjamlarynyň möhüm bölegi.Onuň öndürijilik talaplary enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin naprýatageeniýe garşylygy, tok garşylygy, temperatura garşylygy, çyglylyga garşylyk, poslama garşylyk, çydamlylyk we beýleki aýratynlyklary öz içine alýar.Şol bir wagtyň özünde, täze energiýa dolandyryş tagtalarynda päsgelçiliklere garşy gowy mümkinçilikler bolmaly.
Täzelenýän energiýada, elektrik ulaglarynda, akylly setlerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Çylşyrymly iş gurşawyna garşy durmak üçin täze energiýa we energiýa tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin netijeli peýdalanmagy gazanmak üçin möhüm tehnologiýalaryň biridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tebigaty: täze önüm
Haryt belgisi: Täze energiýa dolandyryş paneli
marka:
Model: SPN2022PCBA-003
Mehaniki berklik: başga
Gatlaklaryň sany: iki taraply
Esasy material: alýumin
Izolýasiýa materialy: metal esas
Izolýasiýa gatlagynyň galyňlygy: adaty tagta
Ameangyn saklaýjy häsiýetleri: V1 tagta
Gaýtadan işlemek tehnologiýasy: elektrolitiki folga
Güýçlendiriji material: birleşdirilen esas
Izolýasiýa rezin: fenolik rezin
Marketing usuly: Zawodyň göni satuwy
Ulanylýan önümler: täze energiýa  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň