Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Global awtoulag görkeziş bazarynyň 2027-nji ýyla çenli 12,6 milliard dollara ýetmegine garaşylýar

“Yonhap” habar gullugynyň habaryna görä, Koreýa displeý senagaty birleşigi 2-nji awgustda “Awtoulag displeýiniň gymmaty zynjyrynyň derňewi hasabatyny” neşir etdi, maglumatlar dünýädäki awtoulag görkeziş bazarynyň ortaça ýyllyk ortaça 7,8 göterim ýokarlanmagyna garaşylýandygyny görkezýär, geçen ýyl 8,86 milliard dollardan ýylda 2027-nji ýylda 12,63 milliard dollar boldy.

vcsdb

Görnüşi boýunça, ulaglar üçin organiki ýagtylyk çykaryjy diodlaryň (OLeds) paýy geçen ýyl 2,8% -den 2027-nji ýylda 17.2% -e çenli ýokarlanar diýlip garaşylýar. Soňky gezek awtoulag displeý bazarynyň 97,2 göterimini emele getirýän suwuk kristal displeýler (LCDS) ýyl kem-kemden peseler diýlip garaşylýar.

Günorta Koreýanyň awtoulag OLED bazaryndaky paýy 93%, Hytaýda 7%.

Günorta Koreýanyň kompaniýalary LCDS paýyny azaldyp, OLeds-e ünsi jemleýänligi sebäpli, Ekran Assosiasiýasy ýokary derejeli segmentde bazaryň agdyklyk etmeginiň dowam etjekdigini çaklaýar.

Satuw nukdaýnazaryndan OLED-iň merkezi dolandyryş displeýlerindäki paýy 2020-nji ýylda 0.6% -den şu ýyl 8.0% -e çenli ýokarlanar diýlip garaşylýar.

Mundan başga-da, awtonom hereketlendiriş tehnologiýasynyň ösmegi bilen awtoulagyň maglumat beriş funksiýasy ýokarlanýar we bortdaky displeý kem-kemden ulalýar we has ýokary çözgüt bolýar.Merkez displeýleri nukdaýnazaryndan birleşme 10 dýuým ýa-da has uly panelleriň iberilişiniň geçen ýyl 47,49 million birlikden şu ýyl 53,8 million birlige, 13,3 göterim ýokarlanjakdygyny çaklaýar.


Iş wagty: Noýabr-24-2023