Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

Bütin ýarymgeçiriji we integral zynjyr

Ondarymgeçiriji, häzirki akym nukdaýnazaryndan ýarym geçiriji häsiýetleri görkezmäge ukyply materialdyr.Adatça integral zynjyrlary öndürmekde ulanylýar.Integrirlenen zynjyrlar, birnäçe elektron böleklerini bir çipe birleşdirýän tehnologiýalardyr.Ondarymgeçiriji materiallar integral zynjyrlarda elektron komponentleri döretmek we tok, naprýa .eniýe we signallary dolandyrmak arkaly hasaplamak, saklamak we aragatnaşyk ýaly dürli funksiýalary ýerine ýetirmek üçin ulanylýar.Şonuň üçin ýarymgeçirijiler toplumlaýyn zynjyr önümçiliginiň esasyny düzýär.

Hytaý şertnama öndürijisi

Ondarymgeçirijiler bilen integral zynjyrlaryň arasynda konseptual tapawutlar bar, ýöne käbir artykmaçlyklary hem bar.

Distinction 

Ondarymgeçiriji kremniý ýa-da germaniý ýaly material bolup, häzirki akym nukdaýnazaryndan ýarym geçiriji häsiýetleri görkezýär.Elektron bölekleri ýasamak üçin esasy materialdyr.

Integrirlenen zynjyrlar, tranzistorlar, rezistorlar we kondensatorlar ýaly birnäçe elektron böleklerini bir çipe birleşdirýän tehnologiýalardyr.Icarymgeçiriji materiallardan ýasalan elektron enjamlaryň utgaşmasy.

Aartykmaçlyk 

- Ölçegi: Integrirlenen zynjyryň gaty kiçi göwrümi bar, sebäbi birnäçe elektron böleklerini kiçijik çipe birikdirip bilýär.Bu, elektron enjamlaryna has ykjam, ýeňil we has ýokary integrasiýa derejesine eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

- Funksiýa: Integrirlenen zynjyrda dürli görnüşli komponentleri ýerleşdirmek bilen dürli çylşyrymly funksiýalara ýetip bolýar.Mysal üçin, mikroprosessor gaýtadan işlemek we gözegçilik funksiýalary bilen toplumlaýyn zynjyrdyr.

Öndürijiligi: Komponentler biri-birine ýakyn we şol bir çipde bolany üçin, signalyň geçiriş tizligi has çalt we energiýa sarp edilişi has pesdir.Bu, integral zynjyryň ýokary öndürijiligine we netijeliligine eýe bolýar.

Ygtybarlylyk: Integrirlenen zynjyrdaky komponentler takyk öndürilip, birleşdirilenligi sebäpli, adatça has ygtybarly we durnukly bolýar.

Umuman, ýarymgeçirijiler köp komponentleri bir çipe birikdirip, has kiçi, has ýokary öndürijilikli we has ygtybarly elektron enjamlaryny üpjün edýän integral zynjyrlaryň esasy bölegi bolup durýar.


Iş wagty: Noýabr-14-2023