Bir gezeklik elektron önümçilik hyzmatlary, elektron önümleriňizi PCB & PCBA-dan aňsatlyk bilen gazanmaga kömek edýär

PCB ýasamak bilen PCB gurnamagynyň arasynda näme tapawut bar? PCB Önümçiligi bilen PCB Assambleýasynyň arasyndaky tapawuda düşünmek

pcba üpjün ediji

Elektronika, PCB önümçiligi wePCB gurnama prosesler elektron önümleriniň amaly ulanylyşynda möhüm rol oýnaýar.Bu iki prosesiň arasyndaky tapawutlara düşünmek, ygtybarly, täsirli PCB ýygnamak hyzmatlaryny gözleýän kompaniýalar üçin möhümdir.Öňdebaryjy PCBA üpjün edijisi we Hytaýyň PCB öndürijisi hökmünde “New Dachang Technology” Hytaýda önümi ýygnamak hyzmatlaryny bermäge borçlanýar.Bu makalada, hersiniň elektron enjamlaryny öndürmekdäki ähmiýetini aýdyňlaşdyryp, PCB önümçiligi bilen PCB gurnamagynyň arasyndaky tapawutlary öwreneris.

Hytaý pcb öndüriji

PCB önümçiligi: Elektron zynjyrlaryň esaslary

PCB ýasama, PCB ýasama diýlip hem atlandyrylýar, komponentleri gurmazdan ozal açyk çap edilen elektron tagtasyny döretmek prosesi.Bu esaslandyryş tapgyry dizaýny barlamak, material saýlamak, panellemek, şekillendiriş, burawlamak, burawlamak we ýerüsti taýýarlamak ýaly birnäçe möhüm ädimleri öz içine alýar.Belli hökmündePCB Hytaýda öndüriji, Xindachang Technology, PCB önümçiliginiň takyklygyny we hilini üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary we iň häzirki zaman desgalaryny ulanýar.

Amal, dizaýny barlamak, ýüze çykyp biljek meseleleri ýüze çykarmak we düzetmek üçin PCB ýerleşişini düýpli gözden geçirmek bilen başlaýar.Dizaýn tassyklanandan soň, saýlanan materiallar indiki tapgyra taýýar.Panelizasiýa önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir tagtada birnäçe PCB-leriň ýerleşdirilmegi.Soňra şekillendiriş prosesi, zynjyryň nagşyny tagta geçirmek üçin fotorezisti ulanýar, soňra artykmaç mis aýyrmak we zynjyry kesgitlemek üçin ýerleşdirilýär.Soňra komponentleri ýerleşdirmek we özara baglanyşyk üçin deşik döretmek üçin buraw işleri geçirilýär.

Faceerüsti taýýarlyk PCB önümçiliginiň iň soňky ädimidir we okislenmäniň öňüni almak we erginligini üpjün etmek üçin tagta gorag örtügi ulanmagy öz içine alýar.Bu kritiki proses PCB-iň berkligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar we PCB ýygnamagyň indiki tapgyrlaryna taýýarlaýar.

PCB Assambleýasy: Komponentleri durmuşa geçirmek

PCBA gurnama, PCBA (çap edilen zynjyr tagtasy gurnama) diýlip hem atlandyrylýar, işleýän zynjyr tagtasyny döretmek üçin öndürilen PCB-de elektron komponentlerini gurnamak prosesi.Bu çylşyrymly proses, ýygnalan PCB-iň bitewiligini we işleýşini üpjün etmek üçin komponentleri takyk ýerleşdirmegi, lehimlemegi, gözden geçirmegi we synagdan geçirmegi öz içine alýar.PCB ýygnamak hyzmatlarynda baý tejribesi bilen, New Dachang Technology, ähli ýygnamak işini ýönekeýleşdirmek üçin komponent satyn almalary goşmak bilen, bir bitewi PCBA hyzmatlaryny hödürleýär.

PCB ýygnamak prosesi elektron komponentleri satyn almak bilen başlaýar we “New Dachang Technology” -iň komponentleri satyn almakdaky tejribesi ýokary hilli gurnalan bölekleriň bolmagyny üpjün edýär.Komponentler alnandan soň, olaryň hakykylygyny we hilini barlamak üçin berk gözden geçirilýär.Soňra komponentler takyk ýerleşişini we deňleşdirilmegini üpjün edip, ösen ýerleşdiriş maşynlaryny ulanyp PCB-e ýerleşdirilýär.

Satyş PCB ýygnamagyň möhüm tapgyry bolup, PCB-e baglanyşyk komponentlerine lehim ulanylmagyny öz içine alýar.Täze “Dachang Technology” -iň ösen desgalary we ökde tehnikleri, önümçilik ülňülerine we öňdebaryjy tejribä eýerip, kebşirleýiş işleriniň ygtybarlylygyny we yzygiderliligini üpjün edýär.Lehimlenenden soň, ýygnan PCB ýüze çykyp biljek kemçilikleri ýüze çykarmak we düzetmek üçin wizual gözden geçirmek we funksional synag ýaly düýpli gözden geçirilýär.

tapawudyň manysy

Hytaýda önüm ýygnamak hyzmatlaryny gözleýän kompaniýalar üçin PCB önümçiligi bilen PCB gurnamagynyň arasyndaky tapawuda düşünmek möhümdir.PCB önümçiligi, ýalaňaç zynjyr tagtasynyň döredilmegi üçin esas döredýär, PCB gurnama bolsa elektroniki komponentleri funksional zynjyrlary emele getirip, tagtada durmuş alýar.Öňdebaryjy PCBA üpjün edijisi we Hytaýyň PCB öndürijisi hökmünde New Dachang Technology, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin giňişleýin PCB ýygnamak hyzmatlaryny hödürläp, iki tarapdanam ýokarydyr.

Gysgaça aýtsak, PCB önümçiligi bilen PCB gurnamagynyň arasyndaky tapawutlar, elektronika önümçiligindäki çylşyrymly we özara baglanyşykly prosesleri görkezýär.Täze Dachang Technology-iň PCB ýygnamak tejribesi, iň häzirki zaman desgalary we hiline ygrarlylygy, ony Hytaýda ygtybarly önüm ýygnamak hyzmatlaryny gözleýän kompaniýalar üçin ygtybarly hyzmatdaş edýär.PCB önümçiliginiň we PCB gurnamagynyň nuanslaryna düşünmek bilen kärhanalar habarly kararlar berip bilerler we elektron önümlerini durmuşa geçirmek üçin abraýly üpjün edijileriň tejribesini artdyryp bilerler.

pcba üpjün ediji

Öňdebaryjy hökmündePCBA üpjün ediji we Hytaýyň PCB öndürijisi, Xindachang Technology, PCB önümçiliginiň we PCB gurnamagynyň bitewi integrasiýasyny subut etdi, önümi ýygnamak hyzmatlaryny we bir nokady üpjün edýär.PCBA çözgütlerielektronika pudagynyň hemişe üýtgeýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin.

 

 


Iş wagty: Maý-09-2024